DETAIL AKCIE

„Čo má vedieť bezpečnostný technik o vyhradených technických zariadeniach?“
Semináre

Začiatok:
10.06.2019

Koniec
10.06.2019
Miesto konania
Bratislava
Astrová 2/A
Rozsah školenia
6 hodín
Kontaktná osoba
PhDr. Anna Dérerová
0911 650 622
dererova@besoft.sk
Vydaný doklad
-
Ďalšie informácie

SEMINÁR  JE UŽ OBSADENÝ !
Seminár je určený pre právnické osoby, fyzické osoby – podnikateľov, bezpečnostných technikov, autorizovaných bezpečnostných technikov, vedúcich zamestnancov, zamestnancov, zamestnávateľov a širokú odbornú verejnosť. Cieľom seminára je poskytnúť informácie ako v praxi implementovať právne predpisy BOZP týkajúce sa oblasti vyhradených technických zariadení a upriamiť pozornosť na prevenciu a zodpovednosť zamestnávateľa za bezpečnosť technických zariadení.
L e k t o r i: Ing. Ľudovít Zeman, Ing. Richard Balluch, TI, a.s.
                   Ing. Miroslav Kobela, IP BA
                   Ing. Pavol Hrdý, Kriminalistický a expertízny ústav PZ SR Bratislava


Účastníci  dostanú na seminári KOMENTÁR k VYHLÁŠKE č. 508/2009 Z.z. o vyhradených technických zariadeniach , Technická inšpekcia,a.s. kolektív autorov (druhé doplnené vydanie).


V ý b e r   t é m  s e m i n á r a:

Základné zákonné požiadavky -  prehľad právnych predpisov v danej problematike

 • Bezpečnosť technických zariadení v zmysle zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znp.
 • Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.
 • Prehľad základných bezpečnostnotechnických požiadaviek technických zariadení uvedených v nariadeniach vlády transponujúce smernice EU
 • Práca s portálom technických  noriem ÚNMS SR

Povinnosti zamestnávateľa –  kúpa, montáž nového stroja a zariadenia, uvedenie do prevádzky, revízia, kontroly 

 • Zásady bezpečnej prevádzky vyhradeného technického zariadenia
 • Požiadavky na konštrukčnú a sprievodnú dokumentáciu, prevádzková dokumentácia
 • Uvádzanie do prevádzky, vykonávanie úradných skúšok, lehoty
 • Požiadavky na prevádzku, odborné prehliadky a skúšky                          

Typy a druhy VTZ, ktoré sa najčastejšie vyskytujú u zamestnávateľa a požiadavky na ich bezpečnosť

 • VTZ tlakové a plynové - kotolne, tlakové nádoby stabilné
 • VTZ zdvíhacie - zdvíhacie plošiny, rampy, brány, žeriavy, výťahy
 • VTZ elektrické – kontroly, revízie, (ako, kto, rozdiel medzi kontrolou a revíziou)

Zaistenia bezpečnosti technických zariadení v prevádzke, najčastejšie zisťované nedostatky

 • Revízie, odstraňovanie nedostatkov
 • Kontrola príslušnej dokumentácie k VTZ  
 • Najčastejšie nedostatky zisťované pri výkone IP, úrazy na VTZ
 • Najčastejšie nedostatky zisťované pri úradných skúškach TI

Najčastejšie nedostatky zisťované pri výkone IP na vyhradených technických zariadeniach

Príčiny prevádzkových nehôd a havárií – analýza vybraných havárií

Podrobný program nájdete  v pozvánke.
70,00 € bez DPH
84,00 € s DPH
Na stiahnutie