DETAIL AKCIE

Aké zmeny v legislatíve OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI priniesol r. 2019
Semináre

Začiatok:
05.12.2019

Koniec
05.12.2019
Miesto konania
Bratislava
Astrová 2/a
Rozsah školenia
8:30 - 13:00
Kontaktná osoba
PhDr. Anna Dérerová
0911 650 622
dererova@besoft.sk
Vydaný doklad
-
Ďalšie informácie

Lektor: MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH

Odbor preventívneho pracovného lekárstva, Úrad verejného zdravotníctva SR
 

Bonus pre účastníkov odborného seminára

 • Odborná publikácia lektorky „Pracovná zdravotná služba pre zamestnávateľov“ , Vydavateľstvo Wolters Kluwer, máj 2019 a písomný materiál k prednášanej téme


Odborný program:

Nariadenie vlády SR č. 110/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci (účinné od 1.5.2019)

 

 • Povinnosti zamestnávateľov v ochrane zdravia pri práci s expozíciou karcinogénom a mutagénom, opatrenia na zníženie expozície zamestnancov karcinogénom a mutagénom,
 • zákazy a obmedzenia pri používaní karcinogénov a mutagénov,
 • kategorizácia prác karcinogénov a mutagénov z hľadiska zdravotného rizika,
 • zmeny v NV SR č. 110/2019 Z. z. súvisiace s prebratím smernice EP a Rady (EÚ) č. 2017/2398,
 • následné lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci (po ukončení expozície karcinogénom a mutagénom).

 

Vyhláška MZ SR č. 227/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci (účinná od 1.8.2019)

 • Povinnosti zamestnávateľov v ochrane zdravia pri práci so záťažou teplom a záťažou chladom, opatrenia na zníženie nepriaznivého vplyvu záťaže teplom a záťaže chladom na zdravie zamestnancov,
 • optimálne a prípustné hodnoty faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy na vnútorných pracoviskách, záťaž teplom a záťaž chladom pri práci,
 • pitný režim a režim práce a odpočinku pri záťaži teplom a záťaži chladom pri práci,
 • kategorizácia prác pri záťaži teplom a záťaži chladom z hľadiska zdravotného rizika,
 • zmeny vo vyhláške MZ SR č. 227/2019 Z. z.

 

Vyhláška MZ SR č. 220/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácií prác z hľadiska zdravotných rizík (účinná od 1.8.2019)

 • Kritéria na zaraďovanie prác do kategórií 1, 2, 3, a 4 z hľadiska zdravotného rizika pri expozícii zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia,
 • zmeny vo vyhláške MZ SR č. 220/2019 Z. z.,
 • trend rizikových prác a chorôb z povolania v SR.

 

Pripravované legislatívne úpravy v oblasti ochrany zdravia pri práci - informácia

 

Účastnícky poplatok: 57,50 € bez DPH; 69 € s DPH (20%)

Zaplatený účastnícky poplatok nevraciame, v prípade neúčasti vyšlite za seba náhradníka.

 

 

 

 

 

57,50 € bez DPH
69,00 € s DPH
Na stiahnutie