DETAIL AKCIE

Aktualizačná odborná príprava obsluhy technických zariadení plynových
Ostatné odborné školenia

Začiatok:
28.01.2020

Koniec
28.01.2020
Miesto konania
Košice
Krakovská 23
Rozsah školenia
6 hodín
Kontaktná osoba
Jana Semanová
0903 806 673
semanova@besoft.sk
Vydaný doklad
potvrdenie
Ďalšie informácie

Pozývame Vás na aktualizačnú odbornú prípravu obsluhy technických zariadení plynových organizované v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia. Neabsolvovaním aktualizačnej odbornej prípravy stráca preukaz platnosť. V zmysle oznámenia zverejneného na stránke Národného inšpektorátu práce, ak je preukaz obsluhy plynových zariadení vydaný 08.10.2010, aktualizačná odborná príprava musí byť absolvovaná najneskôr dňa 07.10.2015, v opačnom prípade preukaz stráca dňom 08.10.2015 platnosť.

Organizačné pokyny:

Miesto konania kurzu: BE – SOFT a.s., Krakovská 23, Košice

Účastnícky poplatok: 45,00 € bez DPH; 54,00 € s DPH 20%

Účastnícky poplatok pre zmluvných klientov*: 37,50 € bez DPH; 45,00 € s DPH 20%

*Zmluvní klienti sú klienti, s ktorými máme uzatvorenú zmluvu o poskytovaní služieb.

Prezentácia: 28.01.2020 o 8.00 hod.

Rozsah kurzu: 6 hodín

Účastnícky poplatok: je potrebné uhradiť pred začatím kurzu (bankovým prevodom, alebo vkladom) na účet IBAN: SK 80 1100 0000 0026 2171 6713

Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry

(Zálohová faktúra Vám bude vygenerovaná a zaslaná na Váš e-mail po vyplnení on-line prihlášky na našej web stránke)

BE – SOFT a. s. je platcom DPH

Podmienky účasti: kompletne vyplnená prihláška, originál preukazu o získaní odbornej spôsobilosti obsluhy plynových zariadení, potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy (ak bola absolvovaná).

Po absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy bude účastníkom vydané potvrdenie.

Prihláste sa on-line do 23.01.2020. Obratom Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra a odoslaná na Váš e-mail.

45,00 € bez DPH
54,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
37,50 € bez DPH
45,00 € s DPH
Na stiahnutie