DETAIL AKCIE

Balík č. 2 Základný kurz bezpečnostných technikov a Kurz "LEKTOR"
Ostatné odborné školenia

Začiatok:
17.02.2020

Koniec
30.04.2020
Miesto konania
Košice
Krakovská 23
Rozsah školenia
178 hodín BT a 100 hodín lektora
Kontaktná osoba
Ing. Miriam Kyseľová
0911 095 128
kyselova@besoft.sk
Vydaný doklad
Osvedčenie BT a osvedčenie "Lektrora"
Ďalšie informácie

Kurz je určený pre pracovníkov, ktorí budú vykonávať funkciu bezpečnostného technika. Kurz realizujeme kombinovanou formou prezenčného a dištančného štúdia e-learningom. Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov s legislatívnymi predpismi v oblasti BOZP, s ich povinnosťami vyplývajúcimi z týchto predpisov a naučiť ich vypracovať požadovanú dokumentáciu BOZP.

Kurz „Lektor“, ktorý je určený pre osoby pôsobiace ako lektori, alebo osoby so záujmom pôsobiť ako lektori vo vzdelávaní dospelých a je zameraný na výcvik lektorských zručností. Je určený tiež bezpečnostným technikom, technikom požiarnej ochrany, vedúcim zamestnancom a ostatným záujemcom o lektorskú spôsobilosť v oblasti vzdelávania dospelých. Osvedčenie o absolvovaní lektorského kurzu sa vyžaduje ako jedna z podmienok na vydanie oprávnenia na vykonávanie výchovy a vzdelávania v zmysle § 27 ods. (4) ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. Kurz „Lektor“ je akreditovaný MŠ SR a jeho rozsah je 100 hodín, z toho prezenčne 48 hodín a dištančne 52 hodín.

Organizačné pokyny:

Miesto konania kurzu: BE – SOFT a.s., Krakovská 23, Košice

Účastnícky poplatok: 829 € s DPH 20%

Účastnícky poplatok: je potrebné uhradiť pred začatím kurzu (bankovým prevodom, alebo vkladom) na účet IBAN: SK 80 1100 0000 0026 2171 6713

Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry

(Zálohová faktúra Vám bude vygenerovaná a zaslaná na Váš e-mail po vyplnení on-line prihlášky na našej web stránke)

Špecifický symbol: uveďte Vaše IČO

BE – SOFT a. s. je platcom DPH

Podmienky účasti: úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie – dokladovať fotokópiu.

Prihláste sa on-line do 30.09.2019. Obratom Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra a odoslaná na Váš e-mail.

Prezenčná forma pre Bezpečnostných technikov

  1. Sústredenie 17.2.2020 – 21.2.2020
  2. Sústredenie 10.3.2020 – 14.3.2020

 

Konzultačný deň: 24.3.2020

 

Overovanie vedomostí: 27.3.2020

Prezentácia: 17.2.2019 od 7.45 - 8.00 hod.

Rozsah kurzu: 176 hodín - 2x týždenné sústredenie na prezenčnom štúdiu,

Program kurzu: Program kurzu bude účastníkom poskytnutý pri prezentácii

Po úspešnom absolvovaní skúšok získajú účastníci osvedčenie bezpečnostného technika s celoslovenskou platnosťou.

V cene kurzu je zahrnuté: účastnícky poplatok, študijný materiál, USB disk s platnými legislatívnymi predpismi.

BONUS 1

V rámci kurzu účastníci získajú aj kvalifikáciu interného audítora systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia podľa požiadaviek normy ISO 45001:2018 a ISO 19011:2018. Získanie kvalifikácie interného audítora a vystavenie certifikátu interného audítora je zahrnuté v cene kurzu.

BONUS 2

Účastníci dostanú USB disk s aktuálnymi predpismi a vzorovými dokumentmi

Informácie: Ing. Miriam Kyseľová, 055 720 16 14, kyselova@besoft.sk

Prezenčná forma pre Kurz „LEKTOR“:

prezenčná forma: 15.4.2020 – 24.4.2020

Overovanie vedomostí: 30.4.2020

Prezentácia: 15.4.2020 od 7.45 - 8.00 hod.

V cene kurzu je zahrnuté: účastnícky poplatok, študijný materiál, občerstvenie

Informácie: PhDr. Slávka Šamudovská, tel.: 055/720 16 14, samudovska@besoft.sk

555,00 € bez DPH
666,00 € s DPH
Na stiahnutie