DETAIL AKCIE

Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike §21
Odborné školenia v oblasti elektrických zariadení

Začiatok:
03.12.2020

Koniec
04.12.2020
Miesto konania
Košice
Krakovská 23
Rozsah školenia
18 hodín
Kontaktná osoba
Ing. Miriam Kyseľová
0911 095 128
kyselova@besoft.sk
Vydaný doklad
osvedčenie o odbornej spôsobilosti
Ďalšie informácie
Kurz odbornej spôsobilosti v elektrotechnike realizujeme v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Kurz je určený pre pracovníkov, ktorí budú vykonávať funkciu elektrotechnikov. Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov s legislatívnymi predpismi elektrotechnikov v oblasti BOZP, s ich povinnosťami vyplývajúcimi z týchto predpisov.
 

Organizačné pokyny:

Prezentácia: 03.12.2020 od 7.45 - 8.00 hod.

Rozsah kurzu: od 8.00 – do 16.00

Program kurzu: Legislatíva elektrotechnikov v oblasti BOZP pri práci na elektrických zariadeniach

Účastnícky poplatok: je potrebné uhradiť pred začatím kurzu (bankovým prevodom alebo vkladom na účet IBAN: SK 80 1100 0000 0026 2171 6713

Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry

(Zálohová faktúra Vám bude vygenerovaná a zaslaná na Váš e-mail po vyplnení on-line prihlášky na našej web stránke)

Špecifický symbol: uveďte Vaše IČO

BE – SOFT a. s. je platcom DPH

Podmienky účasti: kompletne vyplnená prihláška, fotokópia dokladu o nadobudnutí najvyššieho odborného elektrotechnického vzdelania, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, potvrdenie o dĺžke odbornej praxe v zmysle prílohy č. 11 vyhl. č. 508/2009 Z.z.. Záujemcovia o § 22 a § 23 aj fotokópiu osvedčenia odbornej spôsobilosti na činnosť na TZ EZ - §21).

Po úspešnom absolvovaní skúšok získajú účastníci osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike s celoslovenskou platnosťou.

V cene kurzu je zahrnuté: účastnícky poplatok, vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre elektrotechnikov a ostatná réžia.

Prihláste sa on-line do 25.11.2020. Obratom Vám bude zaslaná zálohová faktúra na Váš e-mail. V prípade záujmu o preškolenie na vysoké napätie, príp. výbušné prostredie prosíme uviesť túto skutočnosť viditeľne v prihláške.

65,00 € bez DPH
78,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
50,00 € bez DPH
60,00 € s DPH
Na stiahnutie