DETAIL AKCIE

BALÍK č.3: Základný kurz bezpečnostných technikov + Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany + kurz LEKTOR
Ostatné odborné školenia

Začiatok:
12.10.2020

Koniec
07.12.2020
Miesto konania
Košice
Krakovská 23
Rozsah školenia
176 hodín + 120 hodín + 100 hodín
Kontaktná osoba
Jana Semanová
0903 806 673
semanova@besoft.sk
Vydaný doklad
Osvedčenie bezpečnostného technika, Potvrdenie o absolvovaní ZOP TPO, osvedčenie "Lektora"
Ďalšie informácie
ZK BT je určený pre pracovníkov, ktorí budú vykonávať funkciu bezpečnostného technika. Kurz realizujeme kombinovanou formou prezenčného a dištančného štúdia e-learningom. Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov s legislatívnymi predpismi v oblasti BOZP, s ich povinnosťami vyplývajúcimi z týchto predpisov a naučiť ich vypracovať požadovanú dokumentáciu BOZP.

Hlavným cieľom ZOP TPO je získanie teoretických vedomostí, praktických skúseností a aplikačných postupov, ktoré sú potrebné na riadny výkon funkcie technika požiarnej ochrany a pripraviť ich na plnenie úloh vyplývajúcich z § 9 odseku 2 zákona č. 314/2001 Z.z.

Kurz „Lektor“, ktorý je určený pre osoby pôsobiace ako lektori, alebo osoby so záujmom pôsobiť ako lektori vo vzdelávaní dospelých a je zameraný na výcvik lektorských zručností. Je určený tiež bezpečnostným technikom, technikom požiarnej ochrany, vedúcim zamestnancom a ostatným záujemcom o lektorskú spôsobilosť v oblasti vzdelávania dospelých. Osvedčenie o absolvovaní lektorského kurzu sa vyžaduje ako jedna z podmienok na vydanie oprávnenia na vykonávanie výchovy a vzdelávania v zmysle § 27 ods. (4) ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. Kurz „Lektor“ je akreditovaný MŠ SR a jeho rozsah je 100 hodín, z toho prezenčne 48 hodín a dištančne 52 hodín.

Organizačné pokyny:

Miesto konania kurzu: BE – SOFT a.s., Krakovská 23, Košice
Účastnícky poplatok: 829 € s DPH 20% je potrebné uhradiť pred začatím kurzu (bankovým prevodom, alebo vkladom) na účet IBAN: SK 80 1100 0000 0026 2171 6713
Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry (Zálohová faktúra Vám bude vygenerovaná a zaslaná na Váš e-mail po vyplnení on-line prihlášky na našej web stránke)
Špecifický symbol: uveďte Vaše IČO
BE – SOFT a. s. je platcom DPH

Podmienky účasti: úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie – dokladovať fotokópiu.
Prihláste sa on-line do 01.10.2020. Obratom Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra a odoslaná na Váš e-mail.

ZK BT

Prezenčná forma:
1. Sústredenie 19.10.2020 – 23.10.2020
2. Sústredenie 2.11.2020 – 6.11.2020
Konzultačný deň: 18.11.2020
Overovanie vedomostí: 20.11.2020
Prezentácia: 19.10.2020 od 7.45 - 8.00 hod.
Rozsah kurzu: 176 hodín - 2x týždenné sústredenie na prezenčnom štúdiu,
Program kurzu: Program kurzu bude účastníkom poskytnutý pri prezentácii
Po úspešnom absolvovaní skúšok získajú účastníci osvedčenie bezpečnostného technika s celoslovenskou platnosťou. V cene kurzu je zahrnuté: účastnícky poplatok, študijný materiál,
BONUS : V rámci kurzu účastníci získajú aj kvalifikáciu interného audítora systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia podľa požiadaviek normy ISO 45001:2018 a ISO 19011:2018. Získanie kvalifikácie interného audítora a vystavenie certifikátu interného audítora je zahrnuté v cene kurzu.
Informácie: Ing. Miriam Kyseľová, 055/ 720 16 14, kyselova@besoft.sk

ZOP TPO

Prezenčná forma pre Základnú odbornú prípravu technikov požiarnej ochrany:
1. Sústredenie 12.10.2020 – 16.10.2020
2. Sústredenie 26.10.2020 – 30.10.2020
3. Sústredenie 9.11.2020 – 13.11.2020

Prezentácia: 12.10.2020 od 7.45 - 8.00 hod.
Rozsah kurzu: 120 hodín Po ukončení odbornej prípravy získajú účastníci potvrdenie o absolvovaní základnej odbornej prípravy technikov požiarnej ochrany, ktoré je jedným z dokladov potrebných na overenie odbornej spôsobilosti na príslušnom krajskom riaditeľstve hasičského a záchranného zboru.
V cene kurzu je zahrnuté: účastnícky poplatok, študijný materiál, občerstvenie
 Informácie: Jana Semanová, tel.: 055/720 16 14, semanova@besoft.sk

LEKTOR

Prezentácia: 23.11.2020 od 7.45 - 8.00 hod.
Prezenčná časť: 23.11.2020 - 27.11.2020
Záverečná skúška: 7.12.2020

Účastnícky poplatok: je potrebné uhradiť pred začatím kurzu (bankovým prevodom alebo vkladom na účet IBAN: SK 80 1100 0000 0026 2171 6713

Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry

(Zálohová faktúra Vám bude vygenerovaná a zaslaná na Váš e-mail po vyplnení on-line prihlášky na našej web stránke)

Špecifický symbol: uveďte Vaše IČO

BE – SOFT a. s. je platcom DPH

Podmienky účasti: stredoškolské vzdelanie

V cene kurzu je zahrnuté: účastnícky poplatok, študijný materiál, občerstvenie

Prihláste sa on-line do 13.11.2020. Obratom Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra a odoslaná na Váš e-mail.

Informácie: PhDr. Slávka Šamudovská, tel.: 055/720 16 14, samudovska@besoft.sk

 
832,50 € bez DPH
999,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
Na stiahnutie