DETAIL AKCIE

Základné školenie odbornej spôsobilosti obsluhy kotlov do 100 kW
Ostatné odborné školenia

Začiatok:
22.09.2020

Koniec
22.09.2020
Miesto konania
Košice
Krakovská 23
Rozsah školenia
3,15 hodiny
Kontaktná osoba
Jana Semanová
0903 806 673
semanova@besoft.sk
Vydaný doklad
písomný doklad
Ďalšie informácie

Pozývame Vás na základné školenie o odbornej spôsobilosti obsluhy kotlov do 100 kW organizované v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Organizačné pokyny:

Miesto konania školenia: BE – SOFT a. s., Krakovská 23, Košice

Prezentácia: 22.09.2020 od 7.45 – 8.00 hod.

Rozsah školenia: 3,15 hodín

Účastnícky poplatok za školenie: 70,00 € bez DPH; 84,00 € s DPH 20%

Účastnícky poplatok pre zmluvných klientov za školenie*: 60,00 € bez DPH; 72,00 € s DPH 20%

* Zmluvní klienti sú klienti, s ktorými máme uzatvorenú zmluvu o poskytovaní služieb.

Účastnícky poplatok: je potrebné uhradiť pred začatím kurzu (bankovým prevodom, alebo vkladom) na účet IBAN: SK 80 1100 0000 0026 2171 6713

Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry

(Zálohová faktúra Vám bude vygenerovaná a zaslaná na Váš e-mail po vyplnení on-line prihlášky na našej web stránke)

Špecifický symbol: uveďte Vaše IČO

BE – SOFT a. s. je platcom DPH

Prihláste sa on-line do 17.09.2020. Obratom Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra a odoslaná na Váš        e-mail.

Informácie: Jana Semanová, 055/720 16 14, semanova@besoft.sk

70,00 € bez DPH
84,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
60,00 € bez DPH
72,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
Na stiahnutie