DETAIL AKCIE

Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov
Odborné školenia v oblasti elektrických zariadení

Začiatok:
23.04.2021

Koniec
23.04.2021
Miesto konania
Iné
online
Rozsah školenia
8 hodín
Kontaktná osoba
Ing. Miriam Kyseľová
0911 095 128
kyselova@besoft.sk
Vydaný doklad
Potvrdenie o absolvovaní
Ďalšie informácie
Aktualizačná odborná príprava je určená pre elektroitechnikov pracujúcich v uvedenej oblasti, ktorí už majú osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika. V zmysle § 16 ods. 8 zákona č. 124/2006 Z. z. sú povinní absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu každých 5 rokov. Neabsolvovaním aktualizačnej odbornej prípravy stráca osvedčenie platnosť.

Organizačné pokyny:
Miesto konania kurzu: BE – SOFT a. s., Krakovská 23, Košice
Účastnícky poplatok: 45,00 € bez DPH; 54,00 € s DPH 20%
Účastnícky poplatok pre zmluvných klientov*: 37,50 € bez DPH; 45,00 € s DPH 20%

* Účastnícky poplatok pre zmluvných klientov platí aj pre klientov, ktorí získali osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, prípadne absolvovali aktualizačnú odbornú prípravu v našej spoločnosti (dokladovať kópiu osvedčenia spolu s prihláškou).
Prezentácia: 23.04.2021 od 7.45 - 8.00 hod.
Rozsah kurzu: od 8.00 – do 16.00 hod.
Program kurzu: Zmeny právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických

Účastnícky poplatok: je potrebné uhradiť pred začatím kurzu (bankovým prevodom, alebo vkladom) na účet IBAN: SK 80 1100 0000 0026 2171 6713

Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry

(Zálohová faktúra Vám bude vygenerovaná a zaslaná na Váš e-mail po vyplnení on-line prihlášky na našej web stránke)

Špecifický symbol: uveďte Vaše IČO

BE – SOFT a. s. je platcom DPH

Podmienky účasti: originál osvedčenia o získaní odbornej spôsobilosti elektrotechnika (z dôvodu potvrdenia dátumu absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy v osvedčení). V prípade, ak účastník nemá originál osvedčenia je možné dokladovať aj kópiu osvedčenia. Dokladovanie potvrdenia o absolvovaní poslednej aktualizačnej odbornej prípravy (v prípade, ak bola absolvovaná).

V cene kurzu je zahrnuté: účastnícky poplatok, potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy pre elektrotechnikov.

Po absolvovaní kurzu získajú účastníci potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy pre elektrotechnikov s celoslovenskou platnosťou.

Prihláste sa online do 14.04.2021. Obratom Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra a odoslaná na Váš e-mail. Platbu uskutočňujte až na základe výzvy organizátora.

Zmeny termínov a podmienok organizácie jednotlivých školení sa môžu meniť v závislosti od epidemiologickej situácie a usmernení vlády SR.

Informácie: Ing. Miriam Kyseľová, 055 720 16 14, kyselova@besoft.sk

45,00 € bez DPH
54,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
37,50 € bez DPH
45,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
Na stiahnutie
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP