DETAIL AKCIE

Základné školenie odbornej spôsobilosti obsluhy kotlov nad 100 kW
Ostatné odborné školenia

Začiatok:
21.01.2021

Koniec
22.01.2021
Miesto konania
Iné
on-line
Rozsah školenia
12 hodín
Kontaktná osoba
Jana Semanová
0903 806 673
semanova@besoft.sk
Vydaný doklad
Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania
Ďalšie informácie
Základné školenie o odbornej spôsobilosti obsluhy kotlov nad 100 kW organizované v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášky č. 25/1984 Zb. na zaistenie bezpečnosti práce v STL kotolniach a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany  zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.
Podmienky účasti: lekársky posudok potvrdzujúci zdravotnú spôsobilosť na činnosť obsluhy kotlov I. – V. triedy, úradne overenú kópiu dokladu najvyššieho dosiahnutého vzdelania, prihlášku na overenie odborných vedomostí oprávnenou právnickou osobou - kompletne vyplnená a potvrdený predpísaný výcvik v rozsahu 40 hodín v bode 5 prihlášky.
Po ukončení základného školenia a overení vedomostí účastník obdrží všetky požadované doklady, ktoré je potrebné dokladovať k žiadosti o vystavenie kuričského preukazu pre príslušný inšpektorát práce.

 
110,00 € bez DPH
132,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
100,00 € bez DPH
120,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
Na stiahnutie
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP