DETAIL AKCIE

BALÍK č.1 - Základný kurz bezpečnostných technikov + Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Ostatné odborné školenia

Začiatok:
08.02.2021

Koniec
19.03.2021
Miesto konania
Košice
Krakovská 23
Rozsah školenia
176 hodín + 120 hodín
Kontaktná osoba
Jana Semanová
0903 806 673
semanova@besoft.sk
Vydaný doklad
Osvedčenie bezpečnostného technika+Potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy technikov požiarnej ochrany
Ďalšie informácie
Balík č.1 - Základný kurz bezpečnostných technikov a Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
 

Kurz bezpečnostných technikov realizujeme v zmysle § 23 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Kurz je určený pre pracovníkov, ktorí budú vykonávať funkciu bezpečnostného technika. Kurz realizujeme kombinovanou formou prezenčného a dištančného štúdia e-learningom. Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov s legislatívnymi predpismi v oblasti BOZP, s ich povinnosťami vyplývajúcimi z týchto predpisov a naučiť ich vypracovať požadovanú dokumentáciu BOZP.

Hlavným cieľom ZOP TPO je získanie teoretických vedomostí, praktických skúseností a aplikačných postupov, ktoré sú potrebné na riadny výkon funkcie technika požiarnej ochrany a pripraviť ich na plnenie úloh vyplývajúcich z § 9 odseku 2 zákona č. 314/2001 Z.z.

Organizačné pokyny:

Miesto konania kurzu: BE – SOFT a. s., Krakovská 23, Košice

Prezentácia: 8.2.2021 od 7.45 - 8.00 hod.

Rozsah kurzu: 296 hodín spolu

Program kurzu: Program kurzu bude účastníkom poskytnutý pri prezentácii

Účastnícky poplatok: je potrebné uhradiť pred začatím kurzu (bankovým prevodom, alebo vkladom) na účet IBAN: SK 80 1100 0000 0026 2171 6713

Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry

(Zálohová faktúra Vám bude vygenerovaná a zaslaná na Váš e-mail po vyplnení on-line prihlášky na našej web stránke)

Platbu uskutočňujte až na základe výzvy organizátora.

Zmeny termínov a podmienok organizácie jednotlivých školení sa môžu meniť v závislosti od epidemiologickej situácie a usmernení vlády SR.

Špecifický symbol: uveďte Vaše IČO

BE – SOFT a. s. je platcom DPH

Podmienky účasti: úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie – dokladovať fotokópiu.

Po úspešnom absolvovaní skúšok získajú účastníci osvedčenie bezpečnostného technika s celoslovenskou platnosťou a potvrdenie o odbornej príprave technika požiarnej ochrany.

V cene kurzu je zahrnuté: účastnícky poplatok, študijný materiál, USB médium s platnými legislatívnymi predpismi.

BONUS 1

V rámci kurzu bezpečnostného technika účastníci získajú aj kvalifikáciu interného audítora systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia podľa požiadaviek normy ISO 45001:2018. Získanie kvalifikácie interného audítora a vystavenie certifikátu interného audítora je zahrnuté v cene kurzu.

BONUS 2

Účastníci dostanú USB médium s aktuálnymi predpismi a vzorovými dokumentmi

829,00 € bez DPH
994,80 € s DPH
  Prihlásiť sa
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP