DETAIL AKCIE

Odborná príprava na prácu pri odstraňovaní azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb
Odborné kurzy/prípravy v oblasti ochrany zdravia

Začiatok:
21.04.2021

Koniec
22.04.2021
Miesto konania
Iné
on-line
Rozsah školenia
10 hodín
Kontaktná osoba
PhDr. Slávka Šamudovská
0911 650 749
samudovska@besoft.sk
Vydaný doklad
osvedčenie
Ďalšie informácie
Odborná príprava je určená osobám, ktoré sa pripravujú na pracovné činnosti pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach spojených s manipuláciou s materiálmi obsahujúcimi azbest a s expozíciou azbestovému prachu. Cieľovou skupinou sú najmä osoby zodpovedné za prevádzkovanie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb a zamestnanci fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb oprávnených na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb.
 
Absolvent získa vedomosti a informácie potrebné na bezpečné odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb. Oboznámi sa s právnymi predpismi upravujúcimi problematiku ochrany zdravia pri práci s azbestom. Má vedomosti o škodlivých účinkoch azbestového prachu na zdravie ľudí a o účinných ochranných a preventívnych opatreniach pri práci na zníženie expozície prachu s obsahom azbestu, o bezpečných pracovných postupoch a používaní účinných osobných ochranných pracovných prostriedkov pri práci. Absolvent je pripravený vykonávať práce súvisiace s manipuláciou s azbestom a materiálmi obsahujúcimi azbest zo stavieb s dodržaním zásad ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.

V čase krízovej situácie sú akreditované kurzy poskytované online (dištančne), audiovizuálnou formou.

Novela zák. č. 355/2007 Z. z. upravuje podmienky vzdelávania počas mimoriadnej situácie a poskytuje možnosť akreditované kurzy absolvovať na diaľku prostredníctvom dištančného vzdelávania audiovizuálnou formou.

Organizačné pokyny:

Forma vzdelávania: Online v aplikácii webex. Nevyžaduje sa inštalácia aplikácie do počítača.

Online prezentácia: 21.4.2021 7:45  

Rozsah kurzu: 21.4.2021 – 22.4.2021 od 8:00 do 12:00

Účastnícky poplatok: je potrebné uhradiť pred začatím kurzu (bankovým prevodom, alebo vkladom) na účet IBAN: SK 80 1100 0000 0026 2171 6713.

Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry (Zálohová faktúra Vám bude vygenerovaná a zaslaná na Váš e-mail po vyplnení on-line prihlášky na našej web stránke).

Špecifický symbol: uveďte Vaše IČO.

BE – SOFT a. s. je platcom DPH

Po vykonaní školenia a úspešnom absolvovaní testu bude účastníkom vydané osvedčenie o akreditovanom kurze.

Prihláste sa on-line do 15.4.2021. Obratom Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra a odoslaná na Váš e-mail. 
60,00 € bez DPH
72,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
55,00 € bez DPH
66,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP