DETAIL AKCIE

Základný kurz bezpečnostných technikov
Odborné kurzy o BOZP

Začiatok:
04.10.2021

Koniec
05.11.2021
Miesto konania
Iné
online
Rozsah školenia
176 hodín
Kontaktná osoba
Ing. Miriam Kyseľová
0911 095 128
kyselova@besoft.sk
Vydaný doklad
Osvedčenie bezpečnostného technika
Ďalšie informácie

Kurz bezpečnostných technikov realizujeme v zmysle § 23 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Kurz je určený pre pracovníkov, ktorí budú vykonávať funkciu bezpečnostného technika. Kurz realizujeme kombinovanou formou prezenčného a dištančného štúdia e-learningom. Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov s legislatívnymi predpismi v oblasti BOZP, s ich povinnosťami vyplývajúcimi z týchto predpisov a naučiť ich vypracovať požadovanú dokumentáciu BOZP.
 

Počas nepriaznivej epidemiologickej situácie kurz organizujeme dištančne - kombinovanou formou online prednášok a e-learningom !
Zmeny termínov a podmienok organizácie jednotlivých školení sa môžu meniť v závislosti od epidemiologickej situácie a usmernení vlády SR.

Ako prvá spoločnosť v SR ponúkame získanie kvalifikácie bezpečnostného technika kombinovanou formou prezenčného a E-learningového štúdia.

ONLINE forma:

1. Sústredenie 04.10.2021 – 08.10.2021          Konzultačný deň: 02.11.2021

2. Sústredenie 18.10.2021 – 22.10.2021          Overovanie vedomostí: 05.11.2021
 

E-learningová forma:

1. Sústredenie 11.10.2021 – 15.10.2021

2. Sústredenie 25.10.2021 – 29.10.2021

Organizačné pokyny:

Miesto konania kurzu: BE – SOFT a. s.,

Účastnícky poplatok: 455 € bez DPH; 546 € s DPH 20%

Účastnícky poplatok s poskytnutou zľavou*: 395 € bez DPH; 474 € s DPH 20%

*Zľavu poskytujeme účastníkom, ktorí absolvovali v našej spoločnosti základnú odbornú prípravu technikov požiarnej ochrany (dokladovať kópiu osvedčenia spolu s prihláškou)

Akciová cena: využite akciovú cenu balíkov školení z ponukového listu

Prezentácia: 04.10.2021 od 7.45 - 8.00 hod.

Rozsah kurzu: 176 hodín - 2x týždenné sústredenie na online štúdiu,

Program kurzu: Program kurzu bude účastníkom poskytnutý pri prezentácii

Účastnícky poplatok: je potrebné uhradiť pred začatím kurzu (bankovým prevodom, alebo vkladom) na účet IBAN: SK 80 1100 0000 0026 2171 6713

Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry

(Zálohová faktúra Vám bude vygenerovaná a zaslaná na Váš e-mail po vyplnení on-line prihlášky na našej web stránke)

Špecifický symbol: uveďte Vaše IČO

BE – SOFT a. s. je platcom DPH

Podmienky účasti: úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie – dokladovať fotokópiu.

Po úspešnom absolvovaní skúšok získajú účastníci osvedčenie bezpečnostného technika s celoslovenskou platnosťou.

V cene kurzu je zahrnuté: účastnícky poplatok, študijný materiál, link s platnými legislatívnymi predpismi.

BONUS 1

V rámci kurzu účastníci získajú aj kvalifikáciu interného audítora systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia podľa požiadaviek normy ISO 45001:2018. Získanie kvalifikácie interného audítora a vystavenie certifikátu interného audítora je zahrnuté v cene kurzu.

BONUS 2

Účastníci dostanú link s aktuálnymi predpismi a vzorovými dokumentmi

Prihláste sa on-line do 17.09.2021. Obratom Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra a odoslaná na Váš e-mail. Platbu uskutočňujte až na základe výzvy organizátora.

Informácie: Ing. Miriam Kyseľová, 055 720 16 14, kyselova@besoft.sk

Pre zmluvných klientov platia nižšie ceny - Zoznam školení a cenník
455,00 € bez DPH
546,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
395,00 € bez DPH
474,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
Na stiahnutie
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP