DETAIL AKCIE

Základné školenie obsluhy tlakových nádob stabilných
Ostatné odborné školenia

Začiatok:
21.09.2021

Koniec
21.09.2021
Miesto konania
Košice
Krakovská 23
Rozsah školenia
3,15 hodiny
Kontaktná osoba
Jana Semanová
0903 806 673
semanova@besoft.sk
Vydaný doklad
písomný doklad
Ďalšie informácie

Zmeny termínov a podmienok organizácie jednotlivých školení sa môžu meniť v závislosti od epidemiologickej situácie a usmernení vlády SR.

Pozývame Vás na základné školenie obsluhy tlakových nádob stabilných organizované v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Organizačné pokyny:

Miesto konania kurzu: BE – SOFT a.s., Krakovská 23, Košice

Účastnícky poplatok: 70,00 € bez DPH; 84,00 € s DPH

Účastnícky poplatok pre zmluvných klientov*: 60,00 € bez DPH; 72,00 € s DPH

*Zmluvní klienti sú klienti, s ktorými máme uzatvorenú zmluvu o poskytovaní služieb.

Prezentácia: 21.09.2021 8.00 hod.

Rozsah kurzu: 3,15 hodiny

Účastnícky poplatok: je potrebné uhradiť pred začatím kurzu (bankovým prevodom, alebo vkladom) na účet IBAN: SK 80 1100 0000 0026 2171 6713

Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry

(Zálohová faktúra Vám bude vygenerovaná a zaslaná na Váš e-mail po vyplnení on-line prihlášky na našej web stránke)

Špecifický symbol: uveďte Vaše IČO

BE – SOFT a. s. je platcom DPH

V cene kurzu je zahrnuté: účastnícky poplatok, vydanie písomného dokladu na obsluhu tlakových nádob stabilných.

Prihláste sa on-line do 14.09.2021. Obratom Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra a odoslaná na Váš e-mail.
Platbu uskutočňujte až na základe výzvy organizátora.

Informácie: Jana Semanová, tel.: 055/720 16 14, semanova@besoft.sk

70,00 € bez DPH
84,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
60,00 € bez DPH
72,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
Na stiahnutie
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP