DETAIL AKCIE

Balík č. 3 Základný kurz bezpečnostných technikov, Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany a Kurz "LEKTOR"
Ostatné odborné školenia

Začiatok:
04.10.2021

Koniec
06.12.2021
Miesto konania
Košice
Krakovská 23
Rozsah školenia
178 hodín BT, 120 hodín TPO a 100 hodín lektora
Kontaktná osoba
Ing. Miriam Kyseľová
0911 095 128
kyselova@besoft.sk
Vydaný doklad
Osvedčenie BT, Potvrdenie TPO a osvedčenie "Lektora"
Ďalšie informácie

Zmeny termínov a podmienok organizácie jednotlivých školení sa môžu meniť v závislosti od epidemiologickej situácie a usmernení vlády SR.

Kurz je určený pre pracovníkov, ktorí budú vykonávať funkciu bezpečnostného technika. Kurz realizujeme kombinovanou formou prezenčného a dištančného štúdia e-learningom. Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov s legislatívnymi predpismi v oblasti BOZP, s ich povinnosťami vyplývajúcimi z týchto predpisov a naučiť ich vypracovať požadovanú dokumentáciu BOZP.

Hlavným cieľom základnej odbornej prípravy technika požiarnej ochrany je získanie teoretických vedomostí, praktických skúseností a aplikačných postupov, ktoré sú potrebné na riadny výkon funkcie technika požiarnej ochrany a pripraviť ich na plnenie úloh vyplývajúcich z § 9 odseku 2 zákona č. 314/2001 Z.z.

Kurz „Lektor“, ktorý je určený pre osoby pôsobiace ako lektori, alebo osoby so záujmom pôsobiť ako lektori vo vzdelávaní dospelých a je zameraný na výcvik lektorských zručností. Je určený tiež bezpečnostným technikom, technikom požiarnej ochrany, vedúcim zamestnancom a ostatným záujemcom o lektorskú spôsobilosť v oblasti vzdelávania dospelých. Osvedčenie o absolvovaní lektorského kurzu sa vyžaduje ako jedna z podmienok na vydanie oprávnenia na vykonávanie výchovy a vzdelávania v zmysle § 27 ods. (4) ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. Kurz „Lektor“ je akreditovaný MŠ SR a jeho rozsah je 100 hodín, z toho prezenčne 48 hodín a dištančne 52 hodín.

Organizačné pokyny:

Miesto konania kurzu: BE – SOFT a.s., Krakovská 23, Košice

Účastnícky poplatok: 999 € s DPH

Účastnícky poplatok: je potrebné uhradiť pred začatím kurzu (bankovým prevodom, alebo vkladom) na účet IBAN: SK 80 1100 0000 0026 2171 6713

Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry

(Zálohová faktúra Vám bude vygenerovaná a zaslaná na Váš e-mail po vyplnení on-line prihlášky na našej web stránke)

Špecifický symbol: uveďte Vaše IČO

BE – SOFT a. s. je platcom DPH

Prihláste sa on-line do 17.09.2021. Obratom Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra a odoslaná na Váš e-mail.

Prezenčná forma pre Bezpečnostných technikov:

1. Sústredenie 4.10.2021 – 8.10.2021 Konzultačný deň: 2.11.2021

2. Sústredenie 18.10.2021 – 22.10.2021 Overovanie vedomostí: 5.11.2021

Prezentácia: 4.10.2021 od 7.45 - 8.00 hod.

Rozsah kurzu: 176 hodín - 2x týždenné sústredenie na prezenčnom štúdiu,

Program kurzu: Program kurzu bude účastníkom poskytnutý pri prezentácii

Podmienky účasti: úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie – dokladovať fotokópiu.

Po úspešnom absolvovaní skúšok získajú účastníci osvedčenie bezpečnostného technika s celoslovenskou platnosťou.

V cene kurzu je zahrnuté: účastnícky poplatok, študijný materiál, USB médium s platnými legislatívnymi predpismi.

BONUS 1

V rámci kurzu účastníci získajú aj kvalifikáciu interného audítora systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia podľa požiadaviek normy ISO 45001:2018. Získanie kvalifikácie interného audítora a vystavenie certifikátu interného audítora je zahrnuté v cene kurzu.

BONUS 2

Účastníci dostanú študijný materiál s aktuálnymi predpismi a vzorovými dokumentmi

Informácie: Ing. Miriam Kyseľová, 055 720 16 14, kyselova@besoft.sk

 

Prezenčná forma pre Základnú odbornú prípravu technikov požiarnej ochrany:

  1. Sústredenie 11.10.2021 – 15.10.2021
  2. Sústredenie 25.10.2021 – 29.10.2021
  3. Sústredenie 08.11.2021 – 12.11.2021

Prezentácia: 11.10.2021 8.00 hod.

Rozsah kurzu: 120 hodín

Účastnícky poplatok: je potrebné uhradiť pred začatím kurzu (bankovým prevodom, alebo vkladom) na účet IBAN: SK 80 1100 0000 0026 2171 6713

Podmienky účasti: ukončené stredoškolské vzdelanie

Po ukončení odbornej prípravy získajú účastníci potvrdenie o absolvovaní základnej odbornej prípravy technikov požiarnej ochrany, ktoré je jedným z dokladov potrebných na overenie odbornej spôsobilosti na príslušnom krajskom riaditeľstve hasičského a záchranného zboru.

V cene kurzu je zahrnuté: účastnícky poplatok, študijný materiál.

BONUS: Účastníci obdržia softvérovú aplikáciu, pomocou ktorej si môžu overovať vedomosti formou elektronických testov zostavených z otázok vydaných pokynom prezídia HaZZ aj s vyhodnotením.

Informácie: Jana Semanová, tel.: 055/720 16 14, semanova@besoft.sk

 

Prezenčná forma pre Kurz „LEKTOR“:

prezenčná forma: 22.11.2021 – 26.11.2021

Overovanie vedomostí: 6.12.2021

Prezentácia: 22.11.2021 od 7.45 - 8.00 hod.

Podmienky účasti: stredoškolské vzdelanie

V cene kurzu je zahrnuté: účastnícky poplatok, študijný materiál, občerstvenie


Informácie: PhDr. Slávka Šamudovská, tel.: 055/720 16 14, samudovska@besoft.sk

832,50 € bez DPH
999,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
Na stiahnutie
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP