DETAIL AKCIE

Základný kurz bezpečnostných technikov
Odborné kurzy o BOZP

Začiatok:
04.10.2021

Koniec
05.11.2021
Miesto konania
Bratislava
Astrová 2/A
Rozsah školenia
176 hodín
Kontaktná osoba
PhDr. Anna Dérerová
0911 650 622
dererova@besoft.sk
Vydaný doklad
Osvedčenie bezpečnostného technika
Ďalšie informácie
Ako prvá spoločnosť v SR ponúkame získanie kvalifikácie bezpečnostného technika kombinovanou formou prezenčného a e-learningového štúdia.

BONUS 1: V rámci ZK BT účastníci kurzu získajú okrem znalostí legislatívy SR v oblasti BOZP aj kvalifikáciu interného audítora systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia podľa požiadaviek normy ISO 45001:2018. Získanie kvalifikácie interného audítora a vystavenie certifikátu interného audítora je zahrnuté v cene kurzu.

BONUS 2: Účastníci dostanú materiál v tlačenej aj elektronickej podobe s aktuálnymi predpismi a vzorovými dokumentami.

Termíny prezenčných sústredení:  4.10. - 8.10.2021  a   18.10. - 22.10.2021   Dištančné vzdelávanie (e-learning z domu, či z práce) 11.10. - 15.10.2021 , 25.10.- 29.10.2021    
                          
Overovanie vedomostí:  5. 11. 2021

Počas nepriaznivej epidemiologickej situácie kurz organizujeme dištančne - kombinovanou formou online prednášok a e-learningom !
Zmeny termínov a podmienok organizácie jednotlivých školení sa môžu meniť v závislosti od epidemiologickej situácie a usmernení vlády SR.

 

Organizačné pokyny:

Miesto konania kurzu: BE – SOFT a. s., Astrová 2/A, Ružinov, 821 01 Bratislava

Účastnícky poplatok: 455 € bez DPH; 546 € s DPH 20%

Účastnícky poplatok s poskytnutou zľavou*: 395 € bez DPH; 474 € s DPH 20%

*Zľavu poskytujeme účastníkom, ktorí absolvovali v našej spoločnosti základnú odbornú prípravu technikov požiarnej ochrany (dokladovať kópiu osvedčenia spolu s prihláškou)

Akciová cena: využite akciovú cenu balíkov školení z ponukového listu

Prezentácia: 04.10.2021 od  8.30 hod.

Rozsah kurzu: 176 hodín - 2x týždenné sústredenie  prezenčnou formou.

Program kurzu: Program kurzu bude účastníkom poskytnutý pri prezentácii

Účastnícky poplatok: je potrebné uhradiť pred začatím kurzu (bankovým prevodom, alebo vkladom) na účet IBAN: SK 80 1100 0000 0026 2171 6713

Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry

(Zálohová faktúra Vám bude vygenerovaná a zaslaná na Váš e-mail po vyplnení on-line prihlášky na našej web stránke)

Špecifický symbol: uveďte Vaše IČO

BE – SOFT a. s. je platcom DPH

Podmienky účasti: úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie – dokladovať fotokópiu.

Po úspešnom absolvovaní skúšok získajú účastníci osvedčenie bezpečnostného technika s celoslovenskou platnosťou.

V cene kurzu je zahrnuté: účastnícky poplatok, študijný materiál, link s platnými legislatívnymi predpismi.

Platbu uskutočňujte až na základe výzvy organizátora.

Informácie: PhDr. Anna Dérerová, dererova@besoft.sk, 0911 650 622


 
455,00 € bez DPH
546,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
395,00 € bez DPH
474,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP