DETAIL AKCIE

Kurz pre osoby poučené na §20 v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
Odborné školenia v oblasti elektrických zariadení

Začiatok:
22.11.2021

Koniec
22.11.2021
Miesto konania
Bratislava
Astrová 2/A
Rozsah školenia
4 hodiny
Kontaktná osoba
Ing. Denisa Pangrácová
0911 650 655
pangracova@besoft.sk
Vydaný doklad
potvrdenie
Ďalšie informácie

Kurz realizujeme v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. Kurz je určený pre osoby bez elektrotechnického vzdelania, ktoré budú môcť obsluhovať technické zariadenie elektrické alebo vykonávať na ňom prácu v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami.
Zmeny termínov a podmienok organizácie jednotlivých školení sa môžu meniť v závislosti od epidemiologickej situácie a usmernení vlády SR.

Organizačné pokyny:

Prezentácia: 22.11.2021 od  8.00 hod.

Rozsah kurzu: od 8.00 – do 12.00

Účastnícky poplatok: je potrebné uhradiť pred začatím kurzu (bankovým prevodom alebo vkladom na účet IBAN: SK 80 1100 0000 0026 2171 6713

Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry

(Zálohová faktúra Vám bude vygenerovaná a zaslaná na Váš e-mail po vyplnení on-line prihlášky na našej web stránke)

Špecifický symbol: uveďte Vaše IČO

BE – SOFT a. s. je platcom DPH

Po úspešnom absolvovaní kurzu získajú účastníci potvrdenie o oboznámení v zmysle § 20 vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. o činnosti na technickom zariadení elektrickom a postupe pri zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom v rozsahu vykonávanej činnosti.

V cene kurzu je zahrnuté: účastnícky poplatok, vydanie potvrdenia a ostatná réžia.

Prihláste sa on-line do 17.11.2021. Obratom Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra a odoslaná na Váš e-mail. Platbu uskutočňujte až na základe výzvy organizátora.

Informácie: Bc. Denisa Králik Jesenská, jesenska@besoft.sk, 0911 650 655

35,00 € bez DPH
42,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
25,00 € bez DPH
30,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP