DETAIL AKCIE

Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike §23
Odborné školenia v oblasti elektrických zariadení

Začiatok:
22.11.2021

Koniec
24.11.2021
Miesto konania
Bratislava
Astrová 2/A
Rozsah školenia
24
Kontaktná osoba
Ing. Denisa Pangrácová
0911 650 655
pangracova@besoft.sk
Vydaný doklad
osvedčenie o odbornej spôsobilosti
Ďalšie informácie

Kurz odbornej spôsobilosti v elektrotechnike realizujeme v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Kurz je určený pre pracovníkov, ktorí budú vykonávať funkciu elektrotechnikov. Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov s legislatívnymi predpismi elektrotechnikov v oblasti BOZP, s ich povinnosťami vyplývajúcimi z týchto predpisov.

Zmeny termínov a podmienok organizácie jednotlivých školení sa môžu meniť v závislosti od epidemiologickej situácie a usmernení vlády SR

Organizačné pokyny:

Miesto konania kurzu: BE – SOFT a. s., Krakovská 23, Košice

Účastnícky poplatok:               § 21 65,00 € bez DPH; 78,00 € s DPH 20% - rozsah 18 hod

§ 22 70,00 € bez DPH; 84,00 € s DPH 20% - rozsah 21 hod

§ 23 80,00 € bez DPH; 96,00 € s DPH 20% - rozsah 24 hod

Vysoké napätie: + 30,00 € bez DPH; 36,00 € s DPH 20%

Výbušné prostredie: + 30,00 € bez DPH; 36,00 € s DPH 20%

Účastnícky poplatok pre zmluvných klientov*:

§ 21 50,00 € bez DPH; 60,00 € s DPH 20%

§ 22 60,00 € bez DPH; 72,00 € s DPH 20%

§ 23 67,50 € bez DPH; 81,00 € s DPH 20%

Vysoké napätie: + 25,00 € bez DPH; 30,00 € s DPH 20%

Výbušné prostredie: + 25,00 € bez DPH; 30,00 € s DPH 20%

*Účastnícky poplatok pre zmluvných klientov platí aj pre klientov, ktorí si potrebujú zvýšiť doterajší paragraf a pôvodné osvedčenie získali v našej spoločnosti (dokladovať kópiu osvedčenia spolu s prihláškou).

Prezentácia: 22.11.2021 o 8.00 hod.

Rozsah kurzu: od 8.00 – do 16.00

Program kurzu: Legislatíva elektrotechnikov v oblasti BOZP pri práci na elektrických. zariadeniach

Účastnícky poplatok: je potrebné uhradiť pred začatím kurzu (bankovým prevodom, alebo vkladom) na účet IBAN: SK 80 1100 0000 0026 2171 6713

Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry

(Zálohová faktúra Vám bude vygenerovaná a zaslaná na Váš e-mail po vyplnení on-line prihlášky na našej web stránke)

Špecifický symbol: uveďte Vaše IČO

BE – SOFT a. s. je platcom DPH

Podmienky účasti: kompletne vyplnená prihláška, fotokópia dokladu o nadobudnutí najvyššieho odborného elektrotechnického vzdelania, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, potvrdenie o dĺžke odbornej praxe v zmysle prílohy č. 11 vyhl. č. 508/2009 Z.z.. Záujemcovia o § 22 a § 23 aj fotokópiu osvedčenia odbornej spôsobilosti na činnosť na TZ EZ - §21).

Po úspešnom absolvovaní skúšok získajú účastníci osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike s celoslovenskou platnosťou.

V cene kurzu je zahrnuté: účastnícky poplatok, vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre elektrotechnikov a ostatná réžia.

Prihláste sa online do 17.11.2021. V prípade záujmu o preškolenie na vysoké napätie, príp. výbušné prostredie prosíme uviesť túto skutočnosť viditeľne v prihláške.

Platbu uskutočňujte až na základe výzvy organizátora.

Informácie: Bc. Denisa Králik Jesenská, jesenska@gmail.com, 0911 650 655

80,00 € bez DPH
96,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
67,50 € bez DPH
81,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP