DETAIL AKCIE

Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov
Odborné školenia v oblasti elektrických zariadení

Začiatok:
22.11.2021

Koniec
22.11.2021
Miesto konania
Bratislava
Astrová 2/A
Rozsah školenia
8 hodín
Kontaktná osoba
Ing. Denisa Pangrácová
0911 650 655
pangracova@besoft.sk
Vydaný doklad
Potvrdenie o absolvovaní
Ďalšie informácie
Aktualizačná odborná príprava je určená pre elektrotechnikov pracujúcich v uvedenej oblasti, ktorí už majú osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika. V zmysle § 16 ods. 8 zákona č. 124/2006 Z. z. sú povinní absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu každých 5 rokov. Neabsolvovaním aktualizačnej odbornej prípravy stráca osvedčenie platnosť.

Počas núdzového stavu a mimoriadnej situácie termíny AOP spočívajú, teda päťročná lehota neplynie.
Zmeny termínov a podmienok organizácie jednotlivých školení sa môžu meniť v závislosti od epidemiologickej situácie a usmernení vlády SR.

Organizačné pokyny:

Prezentácia: 22.11.2021 o 8.00 hod.

Rozsah kurzu: od 8.00 – do 16.00 hod.

Program kurzu: Zmeny právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti

a ochrany zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických

Účastnícky poplatok: je potrebné uhradiť pred začatím kurzu (bankovým prevodom alebo vkladom na účet IBAN: SK 80 1100 0000 0026 2171 6713

Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry

(Zálohová faktúra Vám bude vygenerovaná a zaslaná na Váš e-mail po vyplnení on-line prihlášky na našej web stránke)

Špecifický symbol: uveďte Vaše IČO

BE – SOFT a. s. je platcom DPH

Podmienky účasti: originál osvedčenia o získaní odbornej spôsobilosti elektrotechnika (z dôvodu potvrdenia dátumu absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy v osvedčení). V prípade, ak účastník nemá originál osvedčenia je možné dokladovať aj kópiu osvedčenia. Dokladovanie potvrdenia o absolvovaní poslednej aktualizačnej odbornej prípravy (v prípade, ak bola absolvovaná).

V cene kurzu je zahrnuté: účastnícky poplatok, potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy pre elektrotechnikov.

Prihláste sa on-line do 17.11.2021. Obratom Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra a odoslaná na Váš e-mail. Platbu uskutočňujte až na základe výzvy organizátora.

Informácie: Bc. Denisa Králik Jesenská , jesenska@besoft.sk, 0911 650 655

45,00 € bez DPH
54,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
37,50 € bez DPH
45,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP