DETAIL AKCIE

Aktualizačná odborná príprava pre bezpečnostných technikov a ABT - prezenčnou formou
Odborné kurzy o BOZP

Začiatok:
06.10.2021

Koniec
07.10.2021
Miesto konania
Bratislava
Astrová 2/A
Rozsah školenia
16 hodín
Kontaktná osoba
PhDr. Anna Dérerová
0911 650 622
dererova@besoft.sk
Vydaný doklad
potvrdenie
Ďalšie informácie
Aktualizačná odborná príprava je určená pre bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov, ktorí sú v zmysle § 23 ods. (6) a § 24 ods. (9) zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci povinní absolvovať najmenej každých päť rokov aktualizačnú odbornú prípravu. Bez potvrdenia o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy je osvedčenie neplatné.

Počas núdzového stavu a mimoriadnej situácie termíny AOP spočívajú, teda päťročná lehota neplynie.
Zmeny termínov a podmienok organizácie jednotlivých školení sa môžu meniť v závislosti od epidemiologickej situácie a usmernení vlády SR.

Organizačné pokyny:
Miesto konania kurzu: BE – SOFT a. s., Astrova 2/A, 821 01 Bratislava
Účastnícky poplatok: 62,50 € bez DPH; 75,00 € s DPH 20%
Účastnícky poplatok s poskytnutou zľavou*: 57,50 € bez DPH; 69,00 € s DPH 20%
*Zľavu poskytujeme účastníkom, ktorí absolvovali v našej spoločnosti základný kurz bezpečnostných technikov, prípadne aktualizačnú odbornú prípravu bezpečnostných technikov (dokladovať kópiu osvedčenia spolu s prihláškou)
Prezentácia: 6.10.2021  8.30 hod.
Rozsah kurzu: 16 hodín
Program kurzu: Zmeny v legislatívnych predpisoch v oblasti BOZP (program kurzu bude účastníkom poskytnutý pri prezentácii)
Účastnícky poplatok: je potrebné uhradiť pred začatím kurzu (bankovým prevodom, alebo vkladom) na účet IBAN: SK 80 1100 0000 0026 2171 6713
Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry
(Zálohová faktúra Vám bude vygenerovaná a zaslaná na Váš e-mail po vyplnení on-line prihlášky na našej web stránke)
Špecifický symbol: uveďte Vaše IČO
BE – SOFT a. s. je platcom DPH

Podmienky účasti: originál osvedčenia bezpečnostného technika, alebo autorizovaného bezpečnostného technika (z dôvodu potvrdenia dátumu absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy v osvedčení). V prípade, ak účastník nemá originál osvedčenia je možné dokladovať aj kópiu osvedčenia.

V cene kurzu je zahrnuté: účastnícky poplatok, študijný materiál

Prihláste sa on-line do 30.9.2021. Obratom Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra a odoslaná na Váš e-mail. Platbu uskutočňujte až na základe výzvy organizátora.

Informácie: PhDr. Anna Dérerová, dererova@besoft.sk, 0911 650 622

62,50 € bez DPH
75,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
57,50 € bez DPH
69,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP