DETAIL AKCIE

WEBINÁR: Čo má vedieť bezpečnostný technik o VTZ elektrických a zdvíhacích ?
Semináre

Začiatok:
23.11.2021

Koniec
23.11.2021
Rozsah školenia
2 hodiny
Kontaktná osoba
PhDr. Anna Dérerová
0911 650 622
dererova@besoft.sk
Vydaný doklad
potvrdenie
Ďalšie informácie

WEBINÁR:

Čo má vedieť bezpečnostný technik o VTZ

elektrických a zdvíhacích ­?

 

Lektori : 
Ing. Ján Vencel,
Technická inšpekcia ,a.s. ústredný inšpektor EZ ,
Ing. Richard Balluch, Technická inšpekcia,a.s., ústredný inšpektor ZZ

Webinár je určený pre  bezpečnostných technikov, autorizovaných bezpečnostných technikov, vedúcich zamestnancov, zamestnancov, zamestnávateľov a širokú odbornú verejnosť. Cieľom webinára je poskytnúť informácie ako v praxi implementovať právne predpisy BOZP týkajúce sa oblasti vyhradených technických zariadení elektrických a zdvíhacích a upriamiť pozornosť na prevenciu a zodpovednosť zamestnávateľa za ich bezpečnosť.  

V cykle „Čo má vedieť bezpečnostný technik o vyhradených technických zariadeniach"  pripravujeme aj webinár zameraný na  tlakové a plynové zariadenia.

Program webinára:

Základné zákonné požiadavky -  prehľad právnych predpisov v danej problematike

 • Bezpečnosť technických zariadení v zmysle zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znp.
 • Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.
 • Prehľad základných bezpečnostnotechnických požiadaviek technických zariadení uvedených v nariadeniach vlády transponujúce smernice EU
 • Práca s portálom technických  noriem ÚNMS SR

Povinnosti zamestnávateľa –  kúpa, montáž nového stroja a zariadenia, uvedenie do prevádzky, revízia, kontroly 

 • Zásady bezpečnej prevádzky vyhradeného technického zariadenia
 • Požiadavky na konštrukčnú a sprievodnú dokumentáciu, prevádzková dokumentácia, uvádzanie do prevádzky, vykonávanie úradných skúšok, lehoty, požiadavky na prevádzku, odborné prehliadky a skúšky

Ing. Ján Vencel, TI, a.s. ústredný inšpektor EZ , Ing. Richard Balluch, TI,a.s. ústredný inšpektor ZZ

Typy a druhy VTZ elektrických, ktoré sa najčastejšie vyskytujú u zamestnávateľa a požiadavky na ich bezpečnosť

 • VTZ elektrické - audit prevádzky, kontrola stavu EZ, príslušná dokumentácia k VTZ elektrickým  vrátane  protokolu o určení vonkajších vplyvov
 • Revízie EZ, kontroly a revízie prenosných elektrických spotrebičov a elektrického náradia
 • Predpísané lehoty kontrol a revízií VTZ elektrických
 • Nebezpečenstvá a riziká vzniku úrazov pri VTZ elektrických ,  ako správne postupovať po zásahu elektrickým prúdom
 • Najčastejšie zisťované nedostatky, preukázateľné odstraňovanie nedostatkov zistených pri odborných prehliadkach, príslušná dokumentácia k VTZ elektrickým
 • Požiadavky na odbornú spôsobilosť osôb na obsluhu VTZ elektrických a  osôb na opravy VTZ elektrických, bezpečnostné pokyny, pravidelné školenia. Kto môže školiť poučenú osobu  § 20 ?

Lektor: Ing. Ján Vencel, Technická Inšpekcia, a.s. ústredný inšpektor EZ
 

Typy a druhy VTZ zdvíhacích, ktoré sa najčastejšie vyskytujú u zamestnávateľa a požiadavky na ich bezpečnosť

 • VTZ zdvíhacie -  audit prevádzky,  kontroly, revízie ZZ, ako, kto, rozdiel medzi kontrolou a revíziou
 • Predpísané lehoty kontroly a revízií VTZ zdvíhacích, žeriavy, zdvíhacie plošiny,  brány, mreže, rampy
 • Výťahy – úradné skúšky, odborné prehliadky, výťahy na prevoz osôb, výťahy na prevoz tovaru (bez osôb), dozorca výťahu, kedy sa musia robiť týždenné kontroly
 • Nebezpečenstvá a riziká vzniku úrazov pri VTZ zdvíhacích 
 • Analýza vybraných havárií ZZ
 • Najčastejšie zisťované nedostatky, preukázateľné odstraňovanie nedostatkov zistených pri odborných prehliadkach, skúsenosti z praxe týkajúce sa zdvíhacích zariadení vo vzťahu k vyhláške 508/2009 Z.z.
 • Príslušná dokumentácia k VTZ zdvíhacím
 • Požiadavky na odbornú spôsobilosť osôb na obsluhu VTZ zdvíhacích a  osôb na opravy VTZ zdvíhacích
 • Informácia o pripravovanej revízii strojnej smernice vo vzťahu k ZZ

      Lektor: Ing. Richard Balluch, Technická Inšpekcia, a.s. ústredie TI, odborník ZZ

Diskusia k odprednášaným témam

Vaše otázky do diskusie nám môžete posielať vopred mailom na adresu: webinar@besoft.sk, alebo do chatu počas webinára
 

Účastnícky poplatok za osobu :                        40 EUR bez DPH;                          48 EUR s DPH (20%)

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť (bankovým prevodom, alebo prevodom) na účet

IBAN: SK 80 1100 0000 0026 2171 6713 Tatra banka, Košice,  BIC: TATR SK BX

Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry (Zálohová faktúra Vám bude vygenerovaná a zaslaná na Váš e-mail po vyplnení on-line prihlášky na našej web stránke) 

Špecifický symbol: uveďte Vaše IČO.  BE – SOFT a. s. je platcom DPH.

Prihláste sa on-line do 17.11.2021. Obratom Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra a odoslaná na Váš e-mail.

Online prezentácia:  23.11.2021, 8:45
Rozsah webinára:    9:00 – 11:30
Pripojenie: Pozvánku a návod na pripojenie Vám odošleme najneskôr 19.11.2021 a po uhradení účastníckeho poplatku
Informácie: PhDr. Anna Dérerová, 0911 650 622,dererova@besoft.sk , Bc. Denisa Králik Jesenská, 0911 650 655 jesenska@besoft.sk

 

40,00 € bez DPH
48,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
Na stiahnutie
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP