DETAIL AKCIE

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Odborné kurzy/prípravy o OPP

Začiatok:
07.02.2022

Koniec
11.03.2022
Miesto konania
Bratislava
Astrová 2/A
Rozsah školenia
120
Kontaktná osoba
Bc. Denisa Králik Jesenská
0911 650 655
jesenska@besoft.sk
Vydaný doklad
potvrdenie o absolvovaní
Ďalšie informácie

Zmeny termínov a podmienok organizácie jednotlivých školení sa môžu meniť v závislosti od epidemiologickej situácie a usmernení vlády SR. V prípade pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz prebiehať on-line formou.


Prezenčná forma:

  1. Sústredenie 07.02.2022 – 11.02.2022
  2. Sústredenie 21.02.2022 – 25.02.2022
  3. Sústredenie 07.03.2022 – 11.03.2022

Kurz je určený:

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany sa vykonáva v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Hlavným cieľom základnej odbornej prípravy je získanie teoretických vedomostí, praktických skúseností a aplikačných postupov, ktoré sú potrebné na riadny výkon funkcie technika požiarnej ochrany a pripraviť ich na plnenie úloh vyplývajúcich z § 9 odseku 2 zákona č. 314/2001 Z.z.

Organizačné pokyny:

Miesto konania kurzu: BE – SOFT a.s., Astrová 2/A, 821 01 Bratislava - Ružinov

Účastnícky poplatok: 315 € bez DPH; 378 € s DPH

Účastnícky poplatok pre zmluvných klientov*: 295 € bez DPH; 354 € s DPH

*Zľavu poskytujeme účastníkom, ktorí absolvovali v našej spoločnosti kurz bezpečnostných technikov (dokladovať kópiu osvedčenia spolu s prihláškou).

Prezentácia: 07.02.2022 8:30 hod.

Rozsah kurzu: 120 hodín

Účastnícky poplatok:  je potrebné uhradiť pred začatím kurzu (bankovým prevodom, alebo vkladom) na účet IBAN: SK 80 1100 0000 0026 2171 6713

Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry

(Zálohová faktúra Vám bude vygenerovaná a zaslaná na Váš e-mail po vyplnení on-line prihlášky na našej web stránke)

Špecifický symbol: uveďte Vaše IČO

BE – SOFT a. s. je platcom DPH

Podmienky účasti: ukončené stredoškolské vzdelanie

Po ukončení odbornej prípravy získajú účastníci potvrdenie o absolvovaní základnej odbornej prípravy technikov požiarnej ochrany, ktoré je jedným z dokladov potrebných na overenie odbornej spôsobilosti na príslušnom krajskom riaditeľstve hasičského a záchranného zboru.

V cene kurzu je zahrnuté: účastnícky poplatok, študijný materiál.

BONUS: Účastníci obdržia softvérovú aplikáciu, pomocou ktorej si môžu overovať vedomosti formou elektronických testov zostavených z otázok vydaných pokynom prezídia HaZZ aj s vyhodnotením.

Prihláste sa on-line do 31.01.2022. Obratom Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra a odoslaná na Váš e-mail.
Platbu uskutočňujte až na základe výzvy organizátora.

Informácie: Bc. Denisa Králik Jesenská 0911 650 655,   jesenska@besoft.sk
                   PhDr. Anna Dérerova 0911 650 622,  dererova@besoft.sk

315,00 € bez DPH
378,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
295,00 € bez DPH
354,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP