DETAIL AKCIE

Balík č.2: Základný kurz bezpečnostných technikov a kurz LEKTOR
Všeobecné školenia o BOZP

Začiatok:
14.02.2022

Koniec
12.04.2022
Miesto konania
Košice
Krakovská 23
Rozsah školenia
276 hodín
Kontaktná osoba
Ing. Miriam Kyseľová
0911 095 128
kyselova@besoft.sk
Vydaný doklad
osvedčenie bezpečnostného technika a potvrdenie LEKTORA
Ďalšie informácie
Základný kurz bezpečnostného technika
Kurz je určený pre pracovníkov, ktorí budú vykonávať funkciu bezpečnostného technika. Kurz realizujeme kombinovanou formou prezenčného a dištančného štúdia e-learningom. Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov s legislatívnymi predpismi v oblasti BOZP, s ich povinnosťami vyplývajúcimi z týchto predpisov a naučiť ich vypracovať požadovanú dokumentáciu BOZP.

Počas nepriaznivej epidemiologickej situácie kurz organizujeme dištančne - kombinovanou formou online prednášok a e-learningom !
Zmeny termínov a podmienok organizácie jednotlivých školení sa môžu meniť v závislosti od epidemiologickej situácie a usmernení vlády SR.

ONLINE forma:

1. Sústredenie 14.02.2022 – 18.02.2022

2. Sústredenie 28.02.2022 – 04.03.2022

E-learningová forma:

1. Časť 21.02.2022 – 25.02.2022

2. Časť 07.03.2022 – 11.03.2022

Konzultačný deň: 16.03.2022

Overovanie vedomostí: 18.03.2022

Organizačné pokyny:

Miesto konania kurzu: ONLINE cez MS TEAMS

Podmienky účasti: úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie – dokladovať fotokópiu.

Po úspešnom absolvovaní skúšok získajú účastníci osvedčenie bezpečnostného technika s celoslovenskou platnosťou.

V cene kurzu je zahrnuté: účastnícky poplatok, študijný materiál, link s platnými legislatívnymi predpismi.
Informácie: Ing. Miriam Kyseľová, 055 720 16 14, kyselova@besoft.sk


Kurz „Lektor“
Kurz „Lektor“, ktorý je určený pre osoby pôsobiace ako lektori, alebo osoby so záujmom pôsobiť ako lektori vo vzdelávaní dospelých a je zameraný na výcvik lektorských zručností. Je určený tiež bezpečnostným technikom, technikom požiarnej ochrany, vedúcim zamestnancom a ostatným záujemcom o lektorskú spôsobilosť v oblasti vzdelávania dospelých. Osvedčenie o absolvovaní lektorského kurzu sa vyžaduje ako jedna z podmienok na vydanie oprávnenia na vykonávanie výchovy a vzdelávania v zmysle § 27 ods. (4) ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. Kurz „Lektor“ je akreditovaný MŠ SR a jeho rozsah je 100 hodín, z toho prezenčne 48 hodín a dištančne 52 hodín.
 

Organizačné pokyny:

Miesto konania kurzu: BE – SOFT a.s., Krakovská 23, Košice
Prezentácia: 23.3.2022 od 7.45 - 8.00 hod.

Podmienky účasti: stredoškolské vzdelanie

V cene kurzu je zahrnuté: účastnícky poplatok, študijný materiál.

Informácie kurz LEKTOR : PhDr. Slávka Šamudovská, tel.: 055/720 16 14, samudovska@besoft.sk

Prihláste sa on-line do 01.02.2022. Obratom Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra a odoslaná na Váš e-mail. Platbu uskutočňujte až na základe výzvy organizátora.

555,00 € bez DPH
666,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
555,00 € bez DPH
666,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP