DETAIL AKCIE

BALÍK č.3: Základný kurz bezpečnostných technikov + Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany + kurz LEKTOR
Ostatné odborné školenia

Začiatok:
07.02.2022

Koniec
12.04.2022
Miesto konania
Košice
Krakovská 23
Rozsah školenia
176 hodín + 120 hodín + 100 hodín
Kontaktná osoba
Jana Semanová
0903 806 673
semanova@besoft.sk
Vydaný doklad
Osvedčenie bezpečnostného technika, Potvrdenie o absolvovaní ZOP TPO, potvrdenie LEKTORA
Ďalšie informácie

Zmeny termínov a podmienok organizácie jednotlivých školení sa môžu meniť v závislosti od epidemiologickej situácie a usmernení vlády SR.

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany sa vykonáva v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Hlavným cieľom základnej odbornej prípravy je získanie teoretických vedomostí, praktických skúseností a aplikačných postupov, ktoré sú potrebné na riadny výkon funkcie technika požiarnej ochrany a pripraviť ich na plnenie úloh vyplývajúcich z § 9 odseku 2 zákona č. 314/2001 Z.z.


Prezenčná forma:

  1. Sústredenie 07.02.2022 – 11.02.2022
  2. Sústredenie 21.02.2022 – 25.02.2022
  3. Sústredenie 07.03.2022 – 11.03.2022

Organizačné pokyny:

Miesto konania kurzu: ONLINE cez MS TEAMS

Prezentácia: 07.02.2022 8:30 hod.

Rozsah kurzu: 120 hodín

Po ukončení odbornej prípravy získajú účastníci potvrdenie o absolvovaní základnej odbornej prípravy technikov požiarnej ochrany, ktoré je jedným z dokladov potrebných na overenie odbornej spôsobilosti na príslušnom krajskom riaditeľstve hasičského a záchranného zboru.

V cene kurzu je zahrnuté: účastnícky poplatok, študijný materiál, link s platnými legislatívnymi predpismi.

Informácie: Jana Semanová, 055 720 16 14, semanova@besoft.sk

Základný kurz bezpečnostných technikov
Kurz bezpečnostných technikov realizujeme v zmysle § 23 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Kurz je určený pre pracovníkov, ktorí budú vykonávať funkciu bezpečnostného technika. Kurz realizujeme kombinovanou formou prezenčného a dištančného štúdia e-learningom. Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov s legislatívnymi predpismi v oblasti BOZP, s ich povinnosťami vyplývajúcimi z týchto predpisov a naučiť ich vypracovať požadovanú dokumentáciu BOZP.

ONLINE forma:

1. Sústredenie 14.02.2022 – 18.02.2022

2. Sústredenie 28.02.2022 – 04.03.2022

E-learningová forma:

1. Časť 21.02.2022 – 25.02.2022

2. Časť 07.03.2022 – 11.03.2022

Konzultačný deň: 16.03.2022

Overovanie vedomostí: 18.03.2022

Rozsah kurzu: 176 hodín - 2x týždenné sústredenie na online štúdiu

Program kurzu: Program kurzu bude účastníkom poskytnutý pri prezentácii

Podmienky účasti: ukončené stredoškolské vzdelanie

BONUS 1

V rámci kurzu účastníci získajú aj kvalifikáciu interného audítora systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia podľa požiadaviek normy ISO 45001:2018. Získanie kvalifikácie interného audítora a vystavenie certifikátu interného audítora je zahrnuté v cene kurzu.

BONUS 2

Účastníci dostanú link s aktuálnymi predpismi a vzorovými dokumentmi

Informácie: Ing. Miriam kyseľová, 055 720 16 14, kyselova@besoft.sk


Kurz LEKTOR
Kurz „Lektor“ je určený pre osoby pôsobiace ako lektori, alebo osoby so záujmom pôsobiť ako lektori vo vzdelávaní dospelých a je zameraný na výcvik lektorských zručností. Je určený tiež bezpečnostným technikom, technikom požiarnej ochrany, vedúcim zamestnancom a ostatným záujemcom o lektorskú spôsobilosť v oblasti vzdelávania dospelých. Osvedčenie o absolvovaní lektorského kurzu sa vyžaduje u školiteľov ako jedna z podmienok na vydanie oprávnenia na vykonávanie výchovy a vzdelávania v zmysle § 27 ods. 4, bod 1 zákona č. 124/2006 Z. z. Kurz „Lektor“ je akreditovaný MŠ SR a jeho rozsah je 100 hodín, z toho prezenčne 48 hodín a dištančne 52 hodín.

Organizačné pokyny:

Miesto konania kurzu: BE – SOFT a.s., Krakovská 23, Košice

Prezentácia: 23.3.2022 od 7.45 - 8.00 hod.


Účastnícky poplatok: je potrebné uhradiť pred začatím kurzu (bankovým prevodom, alebo vkladom) na účet IBAN: SK 80 1100 0000 0026 2171 6713

Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry

(Zálohová faktúra Vám bude vygenerovaná a zaslaná na Váš e-mail po vyplnení on-line prihlášky na našej web stránke)

Špecifický symbol: uveďte Vaše IČO

BE – SOFT a. s. je platcom DPH

Podmienky účasti: stredoškolské vzdelanie

V cene kurzu je zahrnuté: účastnícky poplatok, študijný materiál.

Prihláste sa on-line do 31.1.2022. Obratom Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra a odoslaná na Váš e-mail. Platbu uskutočňujte až na základe výzvy organizátora.


Informácie: PhDr. Slávka Šamudovská, tel.: 055/720 16 14, samudovska@besoft.sk

832,50 € bez DPH
999,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP