DETAIL AKCIE

Aktualizačná odborná príprava obsluhy kotlov nad 100 kW
Ostatné odborné školenia

Začiatok:
24.01.2022

Koniec
24.01.2022
Miesto konania
Košice
Krakovská 23
Rozsah školenia
4 hodiny
Kontaktná osoba
PhDr. Slávka Šamudovská
0911 650 749
samudovska@besoft.sk
Vydaný doklad
potvrdenie
Ďalšie informácie

Zmeny termínov a podmienok organizácie jednotlivých školení sa môžu meniť v závislosti od epidemiologickej situácie a usmernení vlády SR.

Aktualizačná odborná príprava je určená pre kuričov obsluhujúcich kotle nad 100 kW, ktorí majú vydaný preukaz o odbornej spôsobilosti kuriča. V zmysle § 39 ods. (5) zákona č. 124/2006 Z. z. sú povinní absolvovať túto aktualizačnú odbornú prípravu každých 5 rokov odo dňa vydania preukazu, príp. absolvovania poslednej aktualizačnej odbornej prípravy. Neabsolvovaním aktualizačnej odbornej prípravy stráca preukaz platnosť. V zmysle oznámenia zverejneného na stránke Národného inšpektorátu práce, ak je preukaz kuriča vydaný 08.10.2010, aktualizačná odborná príprava musí byť absolvovaná najneskôr dňa 07.10.2015, v opačnom prípade preukaz kuriča stráca dňom 08.10.2015 platnosť.

Organizačné pokyny:

Miesto konania kurzu: BE – SOFT a.s., Krakovská 23, Košice

Prezentácia: 24.01.2022 8.00 hod.

Rozsah kurzu: 4 hodiny

Účastnícky poplatok: 50,00 € bez DPH; 60,00 € s DPH 20%

Účastnícky poplatok pre zmluvných klientov*: 40 € bez DPH; 48,00 € s DPH 20%

*Zmluvní klienti sú klienti, s ktorými máme uzatvorenú zmluvu o poskytovaní služieb.

Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry (Zálohová faktúra spolu s číslom účtu IBAN: SK 80 1100 0000 0026 2171 6713 Vám bude vygenerovaná a zaslaná na Váš e-mail po vyplnení on-line prihlášky na našej web stránke)

Špecifický symbol: uveďte Vaše IČO

BE – SOFT a. s. je platcom DPH

Podmienky účasti: kompletne vyplnená on-line prihláška, originál preukazu o získaní odbornej spôsobilosti kuriča, potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy (ak bola absolvovaná).

Po absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy bude účastníkom vydané potvrdenie.

Prihláste sa on-line do 18.01.2022.

Platbu uskutočňujte až na základe výzvy organizátora.

Informácie: Jana Semanová, tel.: 055/720 16 14, semanova@besoft.sk

50,00 € bez DPH
60,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
40,00 € bez DPH
48,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
Na stiahnutie
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP