DETAIL AKCIE

Aktualizačná odborná príprava obsluhy kotlov nad 100 kW
Ostatné odborné školenia

Začiatok:
29.01.2019

Koniec
29.01.2019
Miesto konania
Košice
Krakovská 23
Rozsah školenia
4 hodiny
Kontaktná osoba
Jana Semanová
0903 806 673
semanova@besoft.sk
Vydaný doklad
potvrdenie
Ďalšie informácie

Aktualizačná odborná príprava je určená pre kuričov obsluhujúcich kotle nad 100 kW, ktorí majú vydaný preukaz o odbornej spôsobilosti kuriča. V zmysle § 39 ods. (5) zákona č. 124/2006 Z. z. sú povinní absolvovať túto aktualizačnú odbornú prípravu každých 5 rokov odo dňa vydania preukazu, príp. absolvovania poslednej aktualizačnej odbornej prípravy. Neabsolvovaním aktualizačnej odbornej prípravy stráca preukaz platnosť. V zmysle oznámenia zverejneného na stránke Národného inšpektorátu práce, ak je preukaz kuriča vydaný 08.10.2010, aktualizačná odborná príprava musí byť absolvovaná najneskôr dňa 07.10.2015, v opačnom prípade preukaz kuriča stráca dňom 08.10.2015 platnosť.

Organizačné pokyny:

Prezentácia:  28.01.2019 od 7.45 - 8.00 hod.

Rozsah kurzu: 4 hodiny

Účastnícky poplatok: je potrebné uhradiť pred začatím kurzu (bankovým prevodom alebo vkladom na účet IBAN: SK 80 1100 0000 0026 2171 6713

Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry

(Zálohová faktúra Vám bude vygenerovaná a zaslaná na Váš e-mail po vyplnení on-line prihlášky na našej web stránke)

Špecifický symbol: uveďte Vaše IČO

BE – SOFT a. s. je platcom DPH

Podmienky účasti: kompletne vyplnená on-line prihláška, originál preukazu o získaní odbornej spôsobilosti kuriča, potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy (ak bola absolvovaná).

Po absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy bude účastníkom vydané potvrdenie.

Prihláste sa on-line do 21.01.2019. Obratom Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra a odoslaná na Váš e-mail.
Informácie: Jana Semanová, tel.: 055/720 16 14, semanova@besoft.sk

45,00 € bez DPH
54,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
37,50 € bez DPH
45,00 € s DPH
Na stiahnutie