DETAIL AKCIE

Odborná príprava na prácu pri odstraňovaní azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb
Odborné kurzy/prípravy v oblasti ochrany zdravia

Začiatok:
11.01.2019

Koniec
11.01.2019
Miesto konania
Bratislava
Astrová 2/A
Rozsah školenia
10 hodín
Kontaktná osoba
PhDr. Anna Dérerová
0911 650 622
dererova@besoft.sk
Vydaný doklad
osvedčenie
Ďalšie informácie
Odborná príprava je určená osobám, ktoré sa pripravujú na pracovné činnosti pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach spojených s manipuláciou s materiálmi obsahujúcimi azbest a s expozíciou azbestovému prachu. Cieľovou skupinou sú najmä osoby zodpovedné za prevádzkovanie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb a zamestnanci fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb oprávnených na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb.
 
Absolvent získa vedomosti a informácie potrebné na bezpečné odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb. Oboznámi sa s právnymi predpismi upravujúcimi problematiku ochrany zdravia pri práci s azbestom. Má vedomosti o škodlivých účinkoch azbestového prachu na zdravie ľudí a o účinných ochranných a preventívnych opatreniach pri práci na zníženie expozície prachu s obsahom azbestu, o bezpečných pracovných postupoch a používaní účinných osobných ochranných pracovných prostriedkov pri práci. Absolvent je pripravený vykonávať práce súvisiace s manipuláciou s azbestom a materiálmi obsahujúcimi azbest zo stavieb s dodržaním zásad ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.
 
60,00 € bez DPH
72,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
55,00 € bez DPH
66,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
Na stiahnutie