055 / 720 16 10
DETAIL AKCIE

OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI - kategorizácia prác z hľadiska zdravotného rizika v novele vyhlášky MZ SR č. 448/2007 Z.z.
Semináre

Začiatok:
09.05.2018

Koniec
09.05.2018
Miesto konania
Bratislava
Astrová 2/a
Rozsah školenia
8:30 - 13:00
Kontaktná osoba
PhDr. Anna Dérerová
0911 650 622
dererova@besoft.sk
Vydaný doklad
-
Ďalšie informácie

Odborný program:

Všeobecné kritériá na zaraďovanie prác do kategórií 1, 2, 3 a 4 z hľadiska zdravotného rizika v novele zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, účinnej od 1.4.2018

Novela vyhlášky MZ SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík, účinná od 1.4.2018

  • kritériá na zaraďovanie prác do kategórií 1, 2, 3 a 4 z hľadiska zdravotného rizika pri expozícii jednotlivým faktorom práce a pracovného prostredia (hluk, vibrácie, chemické faktory, karcinogénne a mutagénne faktory, biologické faktory, záťaž teplom, záťaž chladom, atď.)
  • náležitosti návrhu na zaradenie prác do kategórie  3 alebo 4, na zmenu alebo vyradenie prác z kategórie  3 alebo 4

Povinnosti zamestnávateľov súvisiace s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika v zákone č. 355/2007 Z. z.

  • evidencia zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do kategórie 2, 3 alebo 4  pri expozícii faktorom práce a pracovného prostredia a  jej náležitosti
  • oznamovanie údajov týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 2 príslušnému orgánu verejného zdravotníctva
  • predkladanie návrhov na zaradenie prác do kategórie 3 alebo 4, na zmenu alebo vyradenie prác z kategórie  3 alebo 4

Trend rizikových prác v SR

  • najčastejšie sa vyskytujúce rizikové faktory v pracovnom prostredí
 
Lektor:     MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH
                  Odbor preventívneho pracovného lekárstva, Úrad verejného zdravotníctva SR
 
47,50 € bez DPH
57,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
Na stiahnutie