DETAIL AKCIE

Aktualizačná odborná príprava na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami
Ostatné odborné školenia

Začiatok:
19.11.2019

Koniec
19.11.2019
Miesto konania
Košice
Krakovská 23
Rozsah školenia
10 hodín
Kontaktná osoba
PhDr. Slávka Šamudovská
0911 650 749
samudovska@besoft.sk
Vydaný doklad
osvedčenie
Ďalšie informácie
Vzdelávací program je určený pre osoby, ktoré sú držiteľmi platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti   na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami podľa § 15 ods.3 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov (povinnosť absolvovať najmenej každých päť rokov od vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti aktualizačnú odbornú prípravu).
Absolvent si aktualizuje vedomosti o základoch toxikológie chemických látok, o ochrane zdravia pri práci s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami, a potrebné vedomosti o účinných ochranných a preventívnych opatreniach pri práci s nimi. Získané vedomosti a aktuálnych právnych predpisoch a zmenách z oblasti ochrany zdravia uplatní v praxi pri dodržiavaní zásad ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.
60,00 € bez DPH
72,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
55,00 € bez DPH
66,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
Na stiahnutie