OZNAMY

Odborná príprava na prácu pri odstraňovaní azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb

ONLINE: 10.2.2021 - 12.2.2021

Odborná príprava je určená osobám, ktoré sa pripravujú na pracovné činnosti pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach spojených s manipuláciou s materiálmi obsahujúcimi azbest a s expozíciou azbestovému prachu. Cieľovou skupinou sú najmä osoby zodpovedné za prevádzkovanie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb a zamestnanci fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb oprávnených na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb.

Absolvent získa vedomosti a informácie potrebné na bezpečné odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb. Oboznámi sa s právnymi predpismi upravujúcimi problematiku ochrany zdravia pri práci s azbestom. Má vedomosti o škodlivých účinkoch azbestového prachu na zdravie ľudí a o účinných ochranných a preventívnych opatreniach pri práci na zníženie expozície prachu s obsahom azbestu, o bezpečných pracovných postupoch a používaní účinných osobných ochranných pracovných prostriedkov pri práci. Absolvent je pripravený vykonávať práce súvisiace s manipuláciou s azbestom a materiálmi obsahujúcimi azbest zo stavieb s dodržaním zásad ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.

 

V čase krízovej situácie sú akreditované kurzy poskytované online (dištančne), audiovizuálnou formou.

Novela zák. č. 355/2007 Z. z. upravuje podmienky vzdelávania počas mimoriadnej situácie a poskytuje možnosť akreditované kurzy absolvovať na diaľku prostredníctvom dištančného vzdelávania audiovizuálnou formou.

pridané: 01.02.2021

Najnovšie oznamy

  Odborná príprava na prácu pri odstraňovaní azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb
01.02.2021
ONLINE: 10.2.2021 - 12.2.2021
Zobraziť viac 
  WEBINÁR: Psychické dopady na pracovný výkon zamestnancov pracujúcich z domu a ako im predchádzať
01.02.2021
Dlhodobá práca z domu a duševné zdravie zamestnanca.
ONLINE 11.3.2021 - zmena termínu
Zobraziť viac 
  kvalifikačný kurz
22.07.2018
ONLINE  Základný kurz bezpečnostných technikov
v Bratislave  -  15.2.2021
v Košiciach   - 15.2.2021

 
Zobraziť viac 
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP