055 / 720 16 10
OZNAMY

Seminár

Ochrana zdravia pri práci - Kategorizácia prác z hľadiska zdravotného rizíka v novele vyhlášky MZ SR č. 448/2007 Z.z.
9. 5. 2018 v Bratislave 
24.5.2018 v Košiciach

Odborný program:

Všeobecné kritériá na zaraďovanie prác do kategórií 1, 2, 3 a 4 z hľadiska zdravotného rizika v novele zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, účinnej od 1.4.2018
kritériá na zaraďovanie prác do kategórií 1, 2, 3 a 4 z hľadiska zdravotného rizika pri expozícii jednotlivým faktorom práce a pracovného prostredia (hluk, vibrácie, chemické faktory, karcinogénne a mutagénne faktory, biologické faktory, záťaž teplom, záťaž chladom, atď.)
náležitosti návrhu na zaradenie prác do kategórie 3 alebo 4, na zmenu alebo vyradenie prác z kategórie 3 alebo 4
Novela vyhlášky MZ SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík, účinná od 1.4.2018
Povinnosti zamestnávateľov súvisiace s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika v zákone č. 355/2007 Z. z.

pridané: 19.09.2017