055 / 720 16 10
DETAIL AKCIE

Ochrana zdravia pri práci v novej legislatívnej úprave od 1.12.2017 - nové, zmenené, zrušené povinnosti zamestnávateľa
Semináre

Začiatok:
25.01.2018

Koniec
25.01.2018
Miesto konania
Bratislava
Astrová 2/a
Rozsah školenia
8:30 - 13:00
Kontaktná osoba
PhDr. Anna Dérerová
0911 650 622
dererova@besoft.sk
Vydaný doklad
-
Ďalšie informácie

Odborný program:
(podrobný program v pozvánke)

  • Zmeny v novele zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia - zákon č. 289/2017 Z. z.  
    schválené v Národnej rade SR,  účinné od  1.12.2017
  • Kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík
  • Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu a lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci
  • Najčastejšie hlásené choroby z povolania v SR
 
Lektor:     MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH
                       Odbor preventívneho pracovného lekárstva, Úrad verejného zdravotníctva SR
 
47,50 € bez DPH
57,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
Na stiahnutie