mapa česko, slovensko

Dôležité:

Dňa 06.04.2020 bola zverejnená novela Zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. a ďalších zákonov, zákonom č. 69/2020 Z. z.

Z dotknutých zmien Zákona č. 355/2007 Z. z. vyberáme:

 • § 16 ods. 36 až 39 (Odborná spôsobilosť a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti – nevydávajú sa osvedčenia o odbornej spôsobilosti..... a doklady potrebné doplniť do 90 dní od skončenia krízovej situácie)
 • § 30 ods. 10 až 13 (Povinnosti pri ochrane zdravia pri práci)
 • § 30a ods. 10 a 11 (výkon pracovnej zdravotnej služby:
  - nevykonáva sa dohľad nad pracovnými podmienkami ...
  - nevykonávajú posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu...
  - vykonáva poradenstvo zamerané na ochranu zdravia pri práci so zameraním na mimoriadnu epidemiologickú situáciu)
 • § 30e ods. 19 až 22 (Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu
  - posúdením zdravotnej spôsobilosti na prác je potrebné všetky aj spätne vykonať ( aj tie ktoré boli vykonané len čestnými prehláseniami ) do 90 dní od skončenia krízovej situácie)
 • § 30g ods. 8 (.......opätovné posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu sa nevykonáva)
 • § 31c ods. 8 (uznávanie choroby z povolania)
 • § 41 ods. 18 a 19 (k odbornej príprave na prácu pri odstraňovaní azbestu ...)
 • § 52 ods. 7 (k dezinfekcii a regulácii živočíšnych škodcov ako profesionálnu činnosť ......)


Dňa 04.04.2020 bola zverejnená novela Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. a ďalších zákonov, zákonom č. 66/2020 Z. z.
Predmetná novela Zákona č. 124/2006 Z. z., Zákona č. 311/2001 Z. z. a Zákona č. 461/2003 Z. z. už je zapracovaná a zverejnená v našich aplikáciách a nadobudla účinnosť 04.04.2020 (Softvér BTS, Informačný portál www.ebts.besoft.sk).

Zmeny sa týkajú týchto častí Zákona č. 124/2006 Z. z.:

 • § 7 ods. 3 (Oboznamovanie zamestnancov pri prijatí do zamestnania, preloženiu na iné pracovisko, zaradeniu alebo prevedeniu na inú prácu, zavedeniu novej technológie, nového pracovného postupu alebo nového pracovného prostriedku),
 • § 7 ods. 1 a 2 (Oboznamovanie s právnymi a ostatnými predpismi,... zoznamom prác a pracovísk..... povinnosť zamestnávateľa),
 • Opakované oboznamovanie podľa § 7 ods. 5 (raz za dva roky),
 • § 11 ods. 12 a 13 (Rekondičné pobyty),
 • § 16 ods. 6 a 8 (Lekárske prehliadky a aktualizačná odborná príprava),
 • § 23 ods. 6 (AOP BT),
 • § 24 ods. 10 (AOP ABT),
 • § 9 ods. 1 písm. a) (Kontrolná činnosť stavu BOZP vrátane technických zariadení....),
 • § 13 ods. 3 (Bezpečnosť stavieb, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a pracovných postupov).

Výnimka na uvedené platí v prípade, ak tieto povinnosti nie je možné objektívne splniť; nesplnenie povinností však nesmie bezprostredne a vážne ohroziť život a zdravie.
Povinnosti, ktoré neboli splnené z objektívnych príčin, je nutné zabezpečiť najneskôr do jedného mesiaca odo dňa odvolania krízovej situácie.

Aktuálne informácie ku koronavírusu nájdete na týchto webových sídlach:


Národný inšpektorát práce:
Národný inšpektorát práce

Ministerstvo zdravotníctva SR:
Ministerstvo zdravotníctva SR

Úrad verejného zdravotníctva SR:
Úrad verejného zdravot. SR
Dôležité a overené informácie o ochorení COVID-19:
COVID-19

Čo s použitým rúškom či respirátorom?

BE-SOFT, a.s. vznikla v roku 1999 na Slovensku a v roku 2019 rozšírila svoje pôsobenie do Českej republiky pod názvom BE-SOFT SERVICES CZ a.s.
Bilanciou našeho pôsobenia je stabilné a popredné miesto na trhu, neustále se rozširujúca základňa predovšetkým veľkých sieťových klientov a odborné skúsenosti v oblasti nášho pôsobenia.

Naše služby

Naše produkty

Pôsobíme na celom území Slovenskej a Českej republiky

Sídlo spoločnosti

Krakovská 23, Košice
055 / 720 16 10
besoft@besoft.sk

Vzdelávacie centrá

Košice
Krakovská 23
055 / 720 16 14
skolenia@besoft.sk
Bratislava
Astrová 2/A
0911 650 622
skolenia@besoft.sk
mapa slovensko, česko

Pobočky

 • Košice
 • Praha
 • Bratislava
 • Dolný Kubín
 • Humenné
 • Komárno
 • Kysucké nové Mesto
 • Levice
 • Lučenec
 • Martin
 • Nitra
 • Poprad
 • Prešov
 • Rožňava
 • Senica
 • Snina
 • Stará Ľubovňa
 • Topoľčany
 • Trenčín
 • Trnava
 • Zvolen
 • Žiar nad Hronom
 • Žilina