MODULY SOFTVÉRU BTS

Softvér BTS pozostáva z 13-tich modulov, ktoré je možné zakúpiť samostatne, alebo v rôznych kombináciách.

ikona ochranná prilba bozp Moduly BOZP, OPP, ŽP a CO (predpisové moduly)

predpisové moduly

Cieľom týchto štyroch samostatných modulov je poskytnúť používateľom nielen vždy aktuálnu legislatívu v danej oblasti (Zákony, Vyhlášky, Nariadenia vlády, ...), ale komplexnú pomôcku a informácie umožňujúce naplniť požiadavky platnej legislatívy. Vo forme vzorovo vypracovanej dokumentácie, návodov, prehľadne spracovaných požiadaviek na technické zariadenia a profesie nájdete účinný nástroj, ktorý Vám pomôže pri Vašej každodennej práci.

Štruktúra modulov je takmer totožná. Moduly Životné prostredie, Civilná ochrana a Ochrana pred požiarmi sú pre ľahšiu orientáciu navyše rozčlenené na rôzne podoblasti.

Základné členenie predpisových modulov

kreslená postavička drží knihu

Základné predpisy - obsahujú plné (konsolidované) znenia zákonov, vyhlášok, nariadení vlády v príslušnej oblasti, ktoré sú neustále aktualizované. Ich spracovanie umožňuje farebné zvýraznenie novelizovaných častí predpisov, vyhľadávanie, kopírovanie, tlač a množstvo iných funkcií.

Postupy a metódy - majú za úlohu poskytnúť výklady a komentáre k zákonom a vyhláškam, ale aj pomoc pri spracovaní rôznych povinností.

Vzory dokumentov - obsahujú vzorovo vypracovanú dokumentáciu, ktorá je vyžadovaná v zmysle platnej legislatívy. Po malej úprave na konkrétne podmienky spoločnosti je dokumentácia pripravená na okamžité použitie.

Formuláre a tlačivá - obsahujú formuláre a tlačivá využívané v danej oblasti.

Odborná oblasť - prehľadne spracovaný súbor odborných požiadaviek a povinností na jednotlivé profesie, technické zariadenia a prevádzkové objekty a budovy, ktoré pre ne vyplývajú z platnej legislatívy.

Odvetvové predpisy - obsahujú prehľad najpoužívanejších technických noriem (STN, EN, ISO, ...) v danej oblasti.

Vlastné - táto časť je vhodná na dopĺňanie interných predpisov a tvorbu dokumentácie pre vlastné profesie, technické zariadenia a budovy.

Fotogaléria modulu

ikona nebezpečenstvo Modul Riziká

>> Dostupná nová ONLINE aplikácia <<

Modul Riziká poskytuje jednoduchý a účinný nástroj pre posudzovanie rizík. Okrem iného pomáha naplniť požiadavku § 6 ods. 1 písm. c) zákona 124/2006 Z. z.

"Zamestnávateľ v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je povinný zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami."

Pre uľahčenie práce ponúka modul bohatú knižnicu nebezpečenstiev, ohrození a bezpečnostných opatrení, usporiadanú podľa jednotlivých oblastí (napr. administratíva, zváranie, kovoobrábanie, doprava, skladovanie, služby a mnohé iné).

technik posudzuje riziká

Základné črty modulu:

 • bohatá knižnica nebezpečenstiev, ohrození a bezpečnostných opatrení
 • jednoduchá a efektívna práca s modulom
 • široké možnosti tvorby výstupov
 • export výstupných zostáv do MS Word a MS Excel
 • sledovanie zmien v procese identifikácie nebezpečenstiev a hodnotenia rizík
 • možnosť vytvorenia katalógu OOPP a prepojenie s modulom Organizačné jednotky a iné

Softvér ponúka na výber z troch metodík hodnotenia rizík: bodovú metódu, rozšírenú bodovú metódu a komplexnú metódu.

V prípade záujmu vieme po dohode zapracovať aj inú metodiku podľa vašich požiadaviek.

Fotogaléria modulu

ikona organizačné jednotky Modul Organizačné jednotky

Modul Organizačné jednotky umožňuje viesť evidenciu zamestnancov, technických zariadení, prevádzkových budov a objektov.

graf

Medzi najdôležitejšie funkcie patrí:

 • sledovanie termínov lekárskych prehliadok, školení, odborných skúšok a prehliadok
 • upozorňovanie na nesplnené alebo blížiacie sa termíny
 • evidencia a výdaj OOPP zamestnancom, vrátane upozorňovania na nový nárok
 • elektronické vypĺňanie záznamu o registrovanom pracovnom úraze, oznámenia o poistnej udalosti a iných formulárov
 • tvorba štatistík pracovnej úrazovosti s prehľadnými grafickými výstupmi

Fotogaléria modulu

ikona testy Modul Testy

Modul Testy pozostáva zo štyroch samostatných častí - Testy BOZP, Testy OPP, Testy ŽP a Testy CO. Umožňuje jednoduché vytváranie testov pre overovanie vedomostí zamestnancov po absolvovaní kurzu, školenia, oboznámenia a podobne.

Vytvorenie testu je otázka niekoľkých sekúnd!

Preddefinovaná knižnica ponúka stovky vypracovaných a neustále aktualizovaných otázok z príslušných predpisov a technických noriem.

Základné črty modulu:

hárok so zaškrtnutými odpoveďami
 • neustále aktualizovaná databáza testových otázok zo základných predpisov a technických noriem
 • rýchle a jednoduché vytvorenie testu s ľubovoľným počtom otázok podľa preddefinovaného vzoru
 • možnosť vytvorenia a zaradenia vlastných otázok (napríklad z interných smerníc a predpisov)
 • automatické vygenerovanie testovacieho hárka s tabuľkou pre zaznačovanie odpovedí
 • generovanie záznamu zo školenia s osnovou
 • možnosť elektronického testovania zamestnancov

Fotogaléria modulu

ikona chemické látky Modul Chemické látky

Modul poskytuje množstvo praktických informácií o "čistých" chemických látkach. Obsahuje neustále dopĺňanú databázu stoviek chemických látok s informáciami prehľadne usporiadanými do 16-tich oddielov obdobne, ako je to u kariet bezpečnostných údajov.

V časti „Evidencia (REACH)“, ktorá je súčasťou modulu máte možnosť zostavenia a evidovania vlastného užívateľského zoznamu látok, ktoré používate v spoločnosti. Pomocou tejto evidencie máte možnosť evidovať základné údaje o používaných látkach.

pracovníčka vykonáva chemickú analýzu

Kľúčové vlastnosti modulu Chemické látky:

 • rýchly prístup k informáciám o chemických látkach
 • možnosť filtrovania (vyhľadávania) látok podľa názvu látky, synonyma, medze výbušnosti alebo podľa rozpustnosti
 • vytváranie vlastného registra kariet chemických látok
 • tlač / zobrazenie len tých častí a informácií, ktoré Vás zaujímajú

Fotogaléria modulu

ikona systém manažérstva Modul Systém manažérstva BOZP

Cieľom modulu Systém manažérstva BOZP je podpora zavádzania a udržiavania systému manažérstva v organizáciách podľa rôznych medzinárodných štandardov. Užívateľom poskytuje praktický a jednoduchý návod ako zaviesť systém manažérstva BOZP.

Modul vychádza z medzinárodnej normy OHSAS 18001, aby zavedenie systému bolo certifikovateľné domácimi a zahraničnými akreditovanými certifikačnými spoločnosťami. Oproti OHSAS 18001 však modul zavádza na začiatok celého procesu jeden prvok navyše (podľa vzoru BS 8800) a tým je Úvodná analýza. Úvodná analýza umožňuje poznať východiskový stav v podniku, identifikovať nezhody a tým adresnejšie formulovať ciele a potrebné opatrenia. Modul Systém manažérstva BOZP obsahuje všetky prvky od vstupnej analýzy až po samotné preskúmanie vedením.

manažérka kreslí graf na tabuľu

UPOZORNENIE: Za účelom možnosti komplexného využitia tohto modulu je potrebné mať zakúpené aj moduly Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, Organizačné jednotky, Riziká, Chemické látky a Testy BOZP (resp. balík BOZP).

Fotogaléria modulu

ikona odpady Modul Odpady

Modul Odpady umožňuje používateľovi viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá a o ich zhodnotení a zneškodnení v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Poskytuje možnosť jednoduchého a rýchleho vygenerovania Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním podľa zvolených kritérií (kód činnosti, druh odpadu, obdobie).

Modul Odpady obsahuje nasledujúce elektronicky vyplniteľné formuláre:

 • Evidenčný list odpadu
 • Evidenčný list skládky odpadov
 • Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním
 • Priebežná sumarizácia odpadov
 • Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu
nádoby na triedený odpad

Kľúčové vlastnosti modulu Odpady:

 • elektronická forma evidencie o odpadoch v priebehu kalendárneho roka na predpísaných formulároch v zmysle platnej legislatívy
 • automatické načítanie údajov o firme do hlavičky evidenčných listov a hlásení
 • možnosť vytvárania a sledovania priebežnej bilancie s nakladanými odpadmi
 • jednoduché vygenerovanie ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním
 • možnosť archivácie vyplnených údajov za jednotlivé kalendárne roky
 • generovanie ohlásení podľa jednotlivých okresných úradov
 • automatické preklápanie zostatkov do nasledujúceho roka
 • tvorba rôznych štatistických výstupov

Fotogaléria modulu