DETAIL AKCIE

Posudzovanie rizík a problematika OOPP v podnikovej praxi
Semináre

Začiatok:
19.09.2019

Koniec
19.09.2019
Miesto konania
Bratislava
Astrová 2/A
Rozsah školenia
6 hodín
Kontaktná osoba
PhDr. Anna Dérerová
0911 650 622
dererova@besoft.sk
Vydaný doklad
-
Ďalšie informácie

Ľutujeme seminár je už naplnený!
Posudzovanie rizík je jednou zo základných zákonných požiadaviek na úseku BOZP v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) Zákona č. 124/2006 Z. z.
Seminár je určený pre právnické osoby, fyzické osoby – podnikateľov, bezpečnostných technikov, autorizovaných bezpečnostných technikov, vedúcich zamestnancov, zamestnancov, zamestnávateľov a širokú odbornú verejnosť. Cieľom seminára je poskytnúť informácie ako v praxi identifikovať a posudzovať riziká až po prideľovanie OOPP , s dôrazom na prevenciu s cieľom odstrániť alebo účinne riadiť riziká.  Seminár prinesie prehľad poznatkov z oblasti OOPP v podnikovej praxi a prevedie poslucháčov cez posudzovanie rizík až po prideľovanie a údržbu OOPP v podniku. Lektori predstavia dokumentáciu, vybrané vzory a návody pre zamestnávateľa i zamestnancov ako správne postupovať pri osobnej ochrane pri práci.

Termín konania:    19. septembra 2019 , v čase od. 9.00 – 13.00 hod.

Miesto konania:     Astrová 2/A, Bratislava (v blízkosti polikliniky Ružinov a OC Retro)

Lektori:   Ing. Peter Čižmár,  BE-SOFT, a.s. ,   Ing. Martin Ondrášik, BE-SOFT, a.s. , RNDr. Miroslava Kordošová, PhD, Inštitút pre výskum práce a rodiny MPSaR

 Účastnícky poplatok:       30,00 € bez DPH           36  € s DPH (20%)

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť (bankovým prevodom) na účet IBAN: SK80 1100 0000 0026 2171 6713 Tatra banka Košice, BIC: TATR SK BX . Špecifický symbol: IČO Vašej spoločnosti. BE-SOFT a.s. je platcom DPH. Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry.  Zálohová faktúra Vám bude vygenerovaná a zaslaná na Váš e-mail po vyplnení on-line prihlášky na našej web stránke.

Prezentácia: 9.00 hod. – 9.30 hod.,  program s prestávkami na občerstvenie 9.30 hod. – 13.00 hod.

Program             9.30 – 13.00 hod.

Prevencia a riadenie rizík

 • Legislatívny rámec posudzovania rizík
 • Zodpovednosti a povinnosti zamestnávateľa
 • Metodika posudzovania rizík
 • Postup pri posudzovaní rizík (identifikácia nebezpečenstiev a ohrození, vyhodnotenie rizika a návrh bezpečnostných opatrení)
 • Typy a hierarchia bezpečnostných opatrení
 • Písomný dokument o posúdení rizika
 • Preskúmavanie manažmentom, spolupráca so zamestnancami a ich zástupcami, prehodnocovanie posúdenia rizík a oboznamovanie zamestnancov
 • Predstavenie softvéru BTS – Modul RIZIKÁ (softvérový nástroj pre uľahčenie práce s rizikami)

                 Lektor: Ing. Peter Čižmár, BE-SOFT, a.s.,  Ing. Martin Ondrášik, BE-SOFT, a.s.

Legislatíva OOPP

 • Zákon č. 124/2006 Z.z. v znp. o BOZP
 • Nariadenie vlády SR. č. 395/2006 o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
 • Čo sú a čo nie  sú OOPP

Lektor: RNDr. Miroslava Kordošová, PhD, Inštitút pre výskum práce a rodiny. MPSVaR SR

OOPP v podnikových predpisoch

 • Vnútorné predpisy zamestnávateľa
 • Dokumentácia OOPP v podniku – vyhodnotenie a posúdenie rizika, zoznam OOPP,
 • smernica o OOPP, prevádzkové predpisy
 • Označovanie OOPP – veľkostné označovanie, piktogramy, informácie výrobcu, visačky a pod.
 • Rozdelenie OOPP
 • Rady a odporúčania zamestnávateľom pre oblasť OOPP – nákup, kontrola, prideľovanie a poskytovanie zamestnancom, používanie OOPP zamestnancami, údržba, periodicita použitia, poskytovanie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov
 • Vzory dokumentov

      Lektor: RNDr. Miroslava Kordošová, PhD, Inštitút pre výskum práce a rodiny. MPSVaR SR

Praktické ukážky  a prezentácia OOPP, príklady z praxe a diskusia

 

30,00 € bez DPH
36,00 € s DPH