DETAIL AKCIE

Balík č.1 - Základný kurz bezpečnostných technikov a Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Ostatné odborné školenia

Začiatok:
17.02.2020

Koniec
03.04.2020
Miesto konania
Košice
Krakovská 23
Rozsah školenia
178 hodín BT a 120 hodín TPO
Kontaktná osoba
Jana Semanová
0903 806 673
semanova@besoft.sk
Vydaný doklad
Osvedčenie BT a Potvrdenie TPO
Ďalšie informácie

Kurz je určený pre pracovníkov, ktorí budú vykonávať funkciu bezpečnostného technika. Kurz realizujeme kombinovanou formou prezenčného a dištančného štúdia e-learningom. Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov s legislatívnymi predpismi v oblasti BOZP, s ich povinnosťami vyplývajúcimi z týchto predpisov a naučiť ich vypracovať požadovanú dokumentáciu BOZP.

Hlavným cieľom základnej odbornej prípravy technikov požiarnej ochrany je získanie teoretických vedomostí, praktických skúseností a aplikačných postupov, ktoré sú potrebné na riadny výkon funkcie technika požiarnej ochrany a pripraviť ich na plnenie úloh vyplývajúcich z § 9 odseku 2 zákona č. 314/2001 Z.z.

Organizačné pokyny:

Miesto konania kurzu: BE – SOFT a.s., Krakovská 23, Košice

Účastnícky poplatok: 829 € s DPH 20% je potrebné uhradiť pred začatím kurzu (bankovým prevodom, alebo vkladom) na účet IBAN: SK 80 1100 0000 0026 2171 6713

Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry

(Zálohová faktúra Vám bude vygenerovaná a zaslaná na Váš e-mail po vyplnení on-line prihlášky na našej web stránke)

Špecifický symbol: uveďte Vaše IČO

BE – SOFT a. s. je platcom DPH

Podmienky účasti: úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie – dokladovať fotokópiu.

Prihláste sa on-line do 12.02.2020. Obratom Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra a odoslaná na Váš e-mail.

Prezenčná forma:

  1. Sústredenie 17.2.2020 – 21.2.2020
  2. Sústredenie 10.3.2020 – 14.3.2020

 

Konzultačný deň: 24.3.2020

Overovanie vedomostí: 27.3.2020

Prezentácia: 17.2.2020 od 7.45 - 8.00 hod.

Rozsah kurzu: 176 hodín - 2x týždenné sústredenie na prezenčnom štúdiu,

Program kurzu: Program kurzu bude účastníkom poskytnutý pri prezentácii

Po úspešnom absolvovaní skúšok získajú účastníci osvedčenie bezpečnostného technika s celoslovenskou platnosťou.

V cene kurzu je zahrnuté: účastnícky poplatok, študijný materiál, USB disk s platnými legislatívnymi predpismi.

BONUS 1

V rámci kurzu účastníci získajú aj kvalifikáciu interného audítora systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia podľa požiadaviek normy ISO 45001:2018 a ISO 19011:2018. Získanie kvalifikácie interného audítora a vystavenie certifikátu interného audítora je zahrnuté v cene kurzu.

BONUS 2

Účastníci dostanú USB disk s aktuálnymi predpismi a vzorovými dokumentmi

Informácie: Ing. Miriam Kyseľová, 055 720 16 14, kyselova@besoft.sk

 

Prezenčná forma pre Základnú odbornú prípravu technikov požiarnej ochrany:

  1. Sústredenie 24.02.2020 – 28.02.2020
  2. Sústredenie 16.03.2020 – 20.03.2020
  3. Sústredenie 30.03.2020 – 03.04.2020

Prezentácia: 24.2.2020 od 7.45 - 8.00 hod.

Rozsah kurzu: 120 hodín

Po ukončení odbornej prípravy získajú účastníci potvrdenie o absolvovaní základnej odbornej prípravy technikov požiarnej ochrany, ktoré je jedným z dokladov potrebných na overenie odbornej spôsobilosti na príslušnom krajskom riaditeľstve hasičského a záchranného zboru.

V cene kurzu je zahrnuté: účastnícky poplatok, študijný materiál, USB kľúč s platnými legislatívnymi predpismi, občerstvenie

BONUS: Účastníci obdržia softvérovú aplikáciu, pomocou ktorej si môžu overovať vedomosti formou elektronických testov zostavených z otázok vydaných pokynom prezídia HaZZ aj s vyhodnotením.

Informácie: Jana Semanová, tel.: 055/720 16 14, semanova@besoft.sk

690,83 € bez DPH
829,00 € s DPH
Na stiahnutie