DETAIL AKCIE

Základné školenie odbornej spôsobilosti obsluhy kotlov nad 100 kW
Ostatné odborné školenia

Začiatok:
28.01.2019

Koniec
29.01.2019
Miesto konania
Košice
Krakovská 23
Rozsah školenia
12 hodín
Kontaktná osoba
Jana Semanová
0903 806 673
semanova@besoft.sk
Vydaný doklad
Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania
Ďalšie informácie

Pozývame Vás na základné školenie o odbornej spôsobilosti obsluhy kotlov nad 100 kW organizované v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášky č. 25/1984 Zb. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Organizačné pokyny:

Prezentácia: 28.01.2019 o 8.00 hod.

Rozsah školenia: 12 hodín

Účastnícky poplatok: je potrebné uhradiť pred začatím kurzu (bankovým prevodom alebo vkladom na účet IBAN: SK 80 1100 0000 0026 2171 6713

Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry

(Zálohová faktúra Vám bude vygenerovaná a zaslaná na Váš e-mail po vyplnení on-line prihlášky na našej web stránke)

Špecifický symbol: uveďte Vaše IČO

BE – SOFT a. s. je platcom DP

Podmienky účasti: lekárske potvrdenie „spôsobilý pracovať ako obsluha kotlov I. – V. triedy“, úradne overenú kópiu najvyššieho dosiahnutého vzdelania, prihlášku na overenie odborných vedomostí oprávnenou právnickou osobou - kompletne vyplnená a potvrdený predpísaný výcvik v rozsahu 40 hodín v bode 5 prihlášky.

Po ukončení základného školenia a overení vedomostí účastník dostane všetky požadované doklady, ktoré je potrebné dokladovať k žiadosti o vystavenie kuričského preukazu pre príslušný inšpektorát práce. Podrobné informácie dostanú účastníci na začiatku školenia.

Prihláste sa on-line do 21.01.2019. Obratom Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra a odoslaná na Váš e-mail.

Informácie: Jana Semanová, 055/720 16 14, semanova@besoft.sk

110,00 € bez DPH
132,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
100,00 € bez DPH
120,00 € s DPH
Na stiahnutie