DETAIL AKCIE

Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Odborné kurzy/prípravy o OPP

Začiatok:
27.09.2021

Koniec
29.09.2021
Miesto konania
Bratislava
Astrová 2/A
Rozsah školenia
30 hodín
Kontaktná osoba
PhDr. Anna Dérerová
0911 650 622
dererova@besoft.sk
Vydaný doklad
Potvrdenie o absolvovaní
Ďalšie informácie
Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany sa vykonáva v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Hlavným cieľom je oboznámiť účastníkov so zmenami v legislatíve za posledných 5 rokov. Účastníci budú informovaní o nových platných legislatívnych predpisoch, o novelách a zmenách v predpisoch a taktiež o zrušených predpisoch. Účastníci si zopakujú už nadobudnuté skúsenosti a poznatky z praxe a majú možnosť si prediskutovať nejasnosti vyplývajúce z legislatívy s ostatnými účastníkmi a lektormi.

Zmeny termínov a podmienok organizácie jednotlivých školení sa môžu meniť v závislosti od epidemiologickej situácie a usmernení vlády SR.  
V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie  bude odborná príprava prebiehať online - dištančnou  formou.


Spoločnosť BE-SOFT, a.s. obdržala súhlas Prezídia HaZZ s vykonávaním odbornej prípravy technikov požiarnej ochrany dištančnou formou.

Dištančné vzdelávanie online formou je možné vykonávať v čase núdzového, výnimočného stavu a mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19, kedy nebude možné vykonávať vzdelávanie prezenčnou formou.
 

 

 

Organizačné pokyny:

Miesto konania kurzu: BE – SOFT a.s.,Astrová 2/A, 821 01 Bratislava

Účastnícky poplatok: 130 € bez DPH; 156 € s DPH 

Účastnícky poplatok pre zmluvných klientov*: 120 € bez DPH; 144 € s DPH 

*Zľavu poskytujeme účastníkom, ktorí absolvovali v našej spoločnosti kurz technikov požiarnej ochrany alebo aktualizačnú odbornú prípravu technikov požiarnej ochrany.

Prezentácia: 27.09.2021 8.00 hod.

Rozsah kurzu: 30 hodín

Účastnícky poplatok: je potrebné uhradiť pred začatím kurzu (bankovým prevodom, alebo vkladom) na účet IBAN: SK 80 1100 0000 0026 2171 6713

Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry

(Zálohová faktúra Vám bude vygenerovaná a zaslaná na Váš e-mail po vyplnení on-line prihlášky na našej web stránke)

Špecifický symbol: uveďte Vaše IČO

BE – SOFT a. s. je platcom DPH

Podmienky účasti:

Dokladovať kópiu osvedčenia spolu s prihláškou.

Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany je 5 rokov odo dňa vykonania overenia odbornej spôsobilosti. Absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu a požiadať o overenie odbornej spôsobilosti na príslušnom krajskom riaditeľstve hasičského a záchranného zboru je účastník povinný v dobe platnosti osvedčenia.

Po ukončení odbornej prípravy získajú účastníci potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy technikov požiarnej ochrany, ktoré je jedným z dokladov potrebných na overenie odbornej spôsobilosti na príslušnom krajskom riaditeľstve hasičského a záchranného zboru.

V cene kurzu je zahrnuté: účastnícky poplatok a študijný materiál.

Prihláste sa on-line do 22.09.2021. Obratom Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra a odoslaná na Váš e-mail.
Platbu uskutočňujte až na základe výzvy organizátora.

Informácie: PhDr. Anna Dérerová 0911650622, Bc. Denisa Králik Jesenská 0911650655

 


 
130,00 € bez DPH
156,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
120,00 € bez DPH
144,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP