DETAIL AKCIE

Práca s veľmi toxickými látkami a toxickými látkami
Ostatné odborné školenia

Začiatok:
28.02.2022

Koniec
01.03.2022
Miesto konania
Iné
online
Rozsah školenia
10 hodín
Kontaktná osoba
PhDr. Slávka Šamudovská
0911 650 749
samudovska@besoft.sk
Vydaný doklad
osvedčenie
Ďalšie informácie

Vzdelávací program je určený pre osoby pripravujúce sa na pracovné činnosti s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami pri manipulácii s nimi pri výrobe, skladovaní, pri výskume, ako aj pri obchodovaní a dodávaní konečnému spotrebiteľovi v pôvodnom balení.
Po obsahovej a personálnej stránke je vzdelávací program zostavený tak, aby úspešný absolvent vzdelávacieho programu získal komplexné vedomosti a zručnosti v uvedenej oblasti so zameraním na ochranu zdravia pri práci a uplatnil sa na trhu práce.

V čase krízovej situácie sú akreditované kurzy poskytované online (dištančne), audiovizuálnou formou.

Novela zák. č. 355/2007 Z. z. upravuje podmienky vzdelávania počas mimoriadnej situácie a poskytuje možnosť akreditované kurzy absolvovať na diaľku prostredníctvom dištančného vzdelávania audiovizuálnou formou.

Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu Vám v čase mimoriadnej situácie nahrádza Osvedčenie vydávané Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Po ukončení mimoriadnej situácie bude potrebné na RÚVZ absolvovať preskúšanie v lehote do 90 dní.

Organizačné pokyny:

Forma vzdelávania: Online v aplikácii MS Teams. Nevyžaduje sa inštalácia aplikácie do počítača.

Online prezentácia: 28.02.2022 7:45

Rozsah kurzu: 28.02.2022 - 01.03.2022 od 8:00 do 14:00

Účastnícky poplatok: je potrebné uhradiť pred začatím kurzu (bankovým prevodom, alebo vkladom) na účet IBAN: SK 80 1100 0000 0026 2171 6713.

Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry (Zálohová faktúra Vám bude vygenerovaná a zaslaná na Váš e-mail po vyplnení on-line prihlášky na našej web stránke).

Špecifický symbol: uveďte Vaše IČO.

BE – SOFT a. s. je platcom DPH

Po vykonaní školenia a úspešnom absolvovaní testu bude účastníkom vydané osvedčenie o akreditovanom kurze.

Prihláste sa on-line do 18.02.2022. Obratom Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra a odoslaná na Váš e-mail.

Informácie: PhDr. Slávka Šamudovská, tel.: 055/720 16 14, samudovska@besoft.sk

60,00 € bez DPH
72,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
55,00 € bez DPH
66,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
Na stiahnutie
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP