DETAIL AKCIE

Aktualizačná odborná príprava obsluhy technických zariadení plynových
Ostatné odborné školenia

Začiatok:
27.09.2018

Koniec
27.09.2018
Miesto konania
Košice
Krakovská 23
Rozsah školenia
6 hodín
Kontaktná osoba
PhDr. Slávka Šamudovská
0911 650 749
samudovska@besoft.sk
Vydaný doklad
potvrdenie
Ďalšie informácie
Aktualizačná odborná príprava obsluhy technických zariadení plynových organizovaná v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia. Neabsolvovaním aktualizačnej odbornej prípravy stráca preukaz platnosť. V zmysle oznámenia zverejneného na stránke Národného inšpektorátu práce, ak je preukaz obsluhy plynových zariadení vydaný 08.10.2010, aktualizačná odborná príprava musí byť absolvovaná najneskôr dňa 08.10.2015, v opačnom prípade preukaz stráca dňom 09.10.2015 platnosť.
 
45,00 € bez DPH
54,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
37,50 € bez DPH
45,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
Na stiahnutie