DETAIL AKCIE

Kurz pre koordinátorov bezpečnosti "Stavenisko a koordinácia na stavenisku"
Semináre

Začiatok:
15.04.2019

Koniec
15.04.2019
Miesto konania
Košice
Krakovská 23
Rozsah školenia
6 hodín
Kontaktná osoba
PhDr. Slávka Šamudovská
0911 650 749
samudovska@besoft.sk
Vydaný doklad
Certifikát o účasti
Ďalšie informácie

Pre koho je kurz určený:

Kurz je určený pre autorizovaných bezpečnostných technikov, bezpečnostných technikov, vedúcich zamestnancov, stavebný dozor, odborníkov v stavebníctve a všetkých, ktorí si chcú zvýšiť svoju profesionálnu úroveň v danej oblasti. Účastníci kurzu získajú certifikát o účasti.

Lektor:                          
Ing. Katarína Hannelová, odborník v oblasti BOZP v stavebníctve, BE-SOFT, a.s.

Miesto konania:             
Vzdelávacie stredisko BE–SOFT, a.s., Krakovská 23, 040 11 Košice

Prezentácia:                     
15.04.2019 od 8.30 do 9.00 hod.

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť (bankovým prevodom, alebo vkladom) na účet č.
IBAN: SK 80 1100 0000 0026 2171 6713, Tatra banka, Košice,  BIC: TATR SK BX,  VS: číslo predfaktúry, Špecifický symbol: uveďte IČO Vašej spoločnosti.
BE – SOFT a. s. je platcom DPH.

Zmluvní klienti, s ktorými máme uzatvorenú zmluvu o poskytovaní BTS služieb, služieb technika požiarnej ochrany, PZS  služieb alebo zmluvu o poskytovaní školení majú zľavu 10 % z ceny.

Program:

08.30 - 09.00              Prezentácia a otvorenie kurzu

09.00 - 14.00              Odborný program:

 

  • Právne predpisy

Zákonník práce, Zákon o BOZP, Stavebný zákon, Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, Vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností vznp.

  • Kto je stavebník a aké sú povinnosti  stavebníka?

ustanovenie koordinátora dokumentácie a koordinácie bezpečnosti, zabezpečenie vypracovania plánu BOZP, oznamovacia povinnosť, vymedzenie zodpovednosti

  • Kto môže vykonávať funkciu koordinátora dokumentácia a koordinátora bezpečnosti a aká je náplň ich činnosti?

ich úlohy a povinnosti, náplň činnosti

  • Ako spracovať plán BOZP?

čo musí obsahovať plán BOZP a odporúčania čo by mal plán BOZP obsahovať

  • Sú na stavenisku pracovné činnosti, pre ktoré sa vyžaduje osobitná  odborná spôsobilosť?

manipulácia s bremenami, lešenárske práce, výkon prác vo výškach pomocou horolezeckej a speleologickej techniky

  • Aké sú najčastejšie porušenia predpisov BOZP na stavenisku?
  • Aké sú najčastejšie riziká na stavenisku?
  • Aká je štatistika  pracovnej úrazovosti na stavenisku?

zdroje a príčiny pracovných úrazov na staveniskách

  • Diskusia. Možnosť konzultovať Vaše konkrétne otázky s lektormi.

 

57,50 € bez DPH
69,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
Na stiahnutie